Εκ των πέντε, οίτινες προϋκειτον απαγχονισθώσι την Δευτέραν εν Πάφω,

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1893-07-06)

Other

Collections: