Η ένσταση μετακύλισης της ζημίας στις αγωγές αποζημίωσης λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού (passing-on defence)

Zaprianos, Nikolaos (2016)

Article

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το επιτρεπτό ή μη της ένστασης μετακύλισης της ζημίας του ενάγοντος σε περαιτέρω βαθμίδες της αλυσίδας των πωλήσεων (passing-on defence) κατά την οδηγία 2014/104. Επιχειρείται η αντιμετώπιση του προβλήματος της μετακύλισης της ζημίας βάσει του ισχύοντος αστικού δικαίου και συγκεκριμένα βάσει του κανόνα της συνυπαιτιότητας (ΑΚ 300 Ι), από τον οποίο συνάγεται το βάρος περιορισμού της ζημίας, και του κανόνα του συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους. Ερμηνεύοντας την οδηγία υπό το φως της μέχρι τώρα νομολογίας του ΔΕΕ, ο συγγραφέας θεωρεί ότι στο εξής η μετακύλιση θα συνεπάγεται μείωση της οφειλόμενης αποζημίωσης με μόνη την προϋπόθεση της προβλεψιμότητας. Η ευδοκίμηση της ένστασης μετακύλισης της ζημίας καθίσταται ευχερέστερη, υπηρετείται έτσι πληρέστερα ο σκοπός της πλήρους αποκατάστασης της ζημίας από τις παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/