Η μεθοδολογία οικονομικής αποτίμησης του περιβάλλοντος και η εφαρμογή της στο σχεδιασμό ενός συστήματος περιβαλλοντικών φόρων

Vliamos, Spyros ; Panorios, C. (1995-12)

Working Paper

Τα τελευταία χρόνια η σχέση της οικονομίας με το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο προφανής τόσο στο επίπεδο της επιστημονικής έρευνας όσο και στο επίπεδο της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής. Η επίδραση της παραγωγής και της κατανάλωσης στις περιβαλλοντικές παραμέτρους αποτελεί πλέον σύνηθες αντικείμενο μελέτης. Έτσι, η εκπομπή αποβλήτων στους διαφόρους αποδέκτες, η αισθητική αλλοίωση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και κυρίως η μεταβολή της ικανότητας του οικοσυστήματος να υποστηρίξει την ανθρώπινη επιβίωση, συγκαταλέγονται στα συνηθέστερα αντικείμενα μελέτης. Παράλληλα, η αρχή της περιβαλλοντικής προστασίας έχει ενσωματωθεί στο άνυσμα των μεταβλητών που καθορίζουν το επίπεδο της ανάπτυξης, αλλά και στους βασικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής. Η σχέση οικονομικών και περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις (Nicolaisen J. & Hoeller Ρ.1990).

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/