Αξιολόγηση διαχείρισης της κρατικής γης στην Κύπρο και εισηγήσεις για τη βέλτιστη οικονομική αξιοποίησή της.

Ζένιος, Χρήστος (2020-10)

Thesis

Στις περισσότερες χώρες, σημαντικά τμήματα γης ανήκουν ή υπό τον έλεγχο του κράτους ή ενός δημοσίου φορέα. Σε ορισμένες χώρες όλη η γη ανήκει στο κράτος με τους κατοίκους να έχουν δικαίωμα χρήσης, οι οποίοι μπορεί να παρέχουν διαφορετικούς βαθμούς ασφάλειας των συμβολαίων που κατέχουν. Αυτό που κάνει το κράτος με τη γη που ελέγχει είναι πιθανό να έχει σημαντικές συνέπειες για την ευημερία μιας κοινωνίας (Grover & Elia, 2011). Το επίκεντρο της εργασίας είναι η διαχείριση της κρατικής γης ανεξάρτητα από τη φύση των δικαιωμάτων που έχει το κράτος επί της γης αυτής και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί η διαχείρισή της.

Collections: