Οργάνωση Προγραμμάτων Σπουδών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με έμφαση οε ζητήματα Μουσικής Παιδείας

Γεωργίου, Στάλω (2016)

Research has found that leaming music facilitates leaming other subjects and enhances skills that children inevitably use ίη other areas. ''Α musίc-ήch eΧΡeήeηce for children of singing, listening and moving is really bringing a very seήοus benefit to children as they progress into more formalleaming," says Mary Luehήsen, executive director ofthe National Association of Music Merchants (ΝΑΜΜ) Foundation, a not-for-profit association that promotes the benefits ofmaking music (Brown, 2013). Making music involves more than the voice οτ fingers playing an instrument; a child leaming about music has to tap into multiple skill sets, oft:en simultaneously. Ροτ instance, people use their ears and eyes, as well as large and small muscles, says Kenneth Guilmartin, cofounder of Music Together, an early childhood music development program for infants through kindergarteners that involves parents οτ caregivers ίη the classes. Ιη the first chapter ofthis essay we analyze key aspects ofthe education system ίη Cyprus and we present a bήefhίstοrΥ to the beginnings of education with the establishment ofthe Republic, which was affected by political developments οη the island. At the same time, the main bodies that make υρ the CΥΡήοt educational system is presented as well with the necessary features that must be included ίη modem education. The second chapter presents ίη detail the cumculum ofthe music lesson ίη CΥΡήοt schools and especially ίη Primary Education. Ιη this chapter, while praised the multifaceted cοntήbutίοn of teaching music, the aims and objectives of the course as well as the basic components of music course cumculum. Finally, ίη the third chapter ofthis work, we are dealing with aspects related to the teaching of music ίη Kindergarten. Ουτ research focuses οη the enormous importance played by the music and general artistic creation ίη early childhood and the ways ίη which it could capitalize οη the music ίη kindergarten.

Thesis

Στη σύγχρονη εποχή, καθίσταται ολοένα και πιο φανερό ότι οι οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συγκυρίες έχουν επιπτώσεις οι οποίες συχνά υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Η διεθνής αλληλεπίδραση εντείνεται με τη συμμετοχή των κρατών σε διεθνείς οργανισμούς και παγκόσμια δίκτυα, την υπογραφή πολυμερών συμφωνιών και την ενσωμάτωση διεθνών κανονισμών στις εθνικές νομοθεσίες. Σε αυτό λοιπόν το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η εκπαίδευση αποτελεί όλο και περισσότερο αντικείμενο διεθνών διεργασιών, αφού θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, στο πλαίσιο των σύγχρονων «κοινωνιών και οικονομιών της γνώσης» (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008). Από την άλλη, η πολυεπίπεδη, πολύπλευρη, συνεχής και ευρεία λειτουργία της μουσικής στην κοινωνία και ειδικότερα στην εκπαίδευση είναι αδιαπραγμάτευτη. Ειδικότερα η σχολική μουσική αγωγή, μέσα από την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων (ακρόαση, εκτέλεση, σύνθεση, μουσικό αισθητήριο κ.λπ.) στοχεύει στην ολόπλευρη μουσική ανάπτυξη του παιδιού (Κωνσταντίνου, 2014). Μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη επιχειρούμε να αποδείξουμε ότι η θέση της μουσικής οφείλει να είναι θεμελιώδης στην εκπαίδευση και κατ' επέκταση στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Στο 1 ο κεφάλαιο του παρόντος πονήματος αναλύονται βασικές πτυχές του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου ενώ γίνεται και σύντομη ιστορική αναδρομή στις απαρχές της εκπαίδευσης με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία και δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τις πολιτικές εξελίξεις στο νησί. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι βασικοί φορείς που απαρτίζουν το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που επιβάλλεται να έχει το σύγχρονο σχολείο. Στο 20 κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών του μουσικού μαθήματος στα κυπριακά σχολεία και ειδικότερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, εξαίρεται παράλληλα η πολύπλευρη συμβολή της μουσικής διδασκαλίας, οι σκοποί και οι στόχοι του μαθήματος καθώς και οι βασικότερες συνιστώσες του προγράμματος σπουδών του μουσικού μαθήματος. Τέλος, στο 30 κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, πραγματευόμαστε πτυχές που αφορούν στη διδασκαλία της Μουσικής στο Νηπιαγωγείο. Η ερευνά μας εστιάζεται στην τεράστια σημασία που διαδραματίζει η μουσική και γενικά η καλλιτεχνική δημιουργία στην προσχολική ηλικία καθώς και στους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η Μουσική στο Νηπιαγωγείο.