Μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας ως εργαλείο για την έξοδο από την οικονομική κρίση:μελέτη τμήματος πολεοδομίας και οικήσεως

Νίττης, Αλέξανδρος (2016)

Thesis

Η ανάπτυξη και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών συνδέεται άρρηκτα με την εξυγίανση και την αναδιοργάνωση των Δημόσιων Υπηρεσιών, και αυτό όχι μόνο γιατί οι Δημόσιες Υπηρεσίες απαιτούν για τη συντήρηση τους σημαντικούς πόρους, αλλά κυρίως επειδή από τις αποφάσεις τους εξαρτάται η ανάπτυξη και εξέλιξη των υπόλοιπων κρίσιμων υποσυστημάτων.