Συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων υγείας της Δανίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας:προτάσεις για καλές πρακτικές στο σύστημα υγείας της Κύπρου

Χριστοδούλου, Χαραλαμπία (2016)

Thesis

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται μια προσπάθεια συστηματικής παρουσίασης και συγκριτικής αξιολόγησης επιλεγμένων συστημάτων υγείας με κύριο στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων για την προοπτική εξέλιξης του συστήματος υγείας της Κύπρου. Οι χώρες οι οποίες επιλέγησαν είναι ο Καναδάς, η Δανία και η Ιαπωνία