Διασφάλιση ποιότητας και ολική ποιότητα σε εκπαιδευτικές δομές και οργανισμούς γενικής και ειδικής αγωγής : Η περίπτωση του Κέντρου Διάγνωσης και υποστήριξης μαθητών με Ειδικές Ανάγκες

Γκουβατζή, Αναστασία (2017)

Thesis

Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί συνεχή μέριμνα κατά τις πολιτικές συζητήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τα εξέχοντα χαρακτηριστικά, καθώς και τα πεδία που απαιτούν περεταίρω ανάπτυξη, ώστε να διερευνηθεί, εάν το ΚΕΔΔΥ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΚΠΑ, στους τομείς: της ηγεσίας, της αξιοπιστίας της στοχοθεσίας, της διαχείρισης και της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού, της εξυπηρέτησης του πελάτη, της διοίκησης μέσω διαδικασιών και πραγματικών δεδομένων, της συνεχούς βελτίωσης, της καινοτομίας, των αμοιβαίων επωφελών συνεργασιών, της διασφάλισης και διαχείρισης πόρων και συλλογικής κοινωνικής ευθύνης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του οργανισμού.Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί συνεχή μέριμνα κατά τις πολιτικές συζητήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τα εξέχοντα χαρακτηριστικά, καθώς και τα πεδία που απαιτούν περεταίρω ανάπτυξη, ώστε να διερευνηθεί, εάν το ΚΕΔΔΥ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΚΠΑ, στους τομείς: της ηγεσίας, της αξιοπιστίας της στοχοθεσίας, της διαχείρισης και της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού, της εξυπηρέτησης του πελάτη, της διοίκησης μέσω διαδικασιών και πραγματικών δεδομένων, της συνεχούς βελτίωσης, της καινοτομίας, των αμοιβαίων επωφελών συνεργασιών, της διασφάλισης και διαχείρισης πόρων και συλλογικής κοινωνικής ευθύνης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του οργανισμού. Το δείγμα αποτέλεσαν οκτώ (8) εργαζόμενοι, με εκπροσώπηση από τη διοίκηση, τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τις ειδικότητες. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία βασίστηκαν στα 9 κριτήρια και 29 υποκριτήρια του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης τα οποία έθεταν 218 ερωτήματα/θέματα, στους προαναφερόμενους τομείς. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ανάλυσης του Excel και έγιναν περιγραφικές στατιστικές σχετικά: 1) τους Μέσους Όρους (ΜΟ) και τις Σταθερές Αποκλίσεις (ΣΑ) ανά κριτήριο και υποκριτήριο, 2) τα Ποσοστά Συμφωνίας των ερωτηθέντων ανά κριτήριο και υποκριτήριο και υποκριτήριο και 3) την Ενδο-ατομική σταθερή απόκλιση ερωτηθέντων στο σύνολο των απαντήσεων και όχι σε κάθε κριτήριο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, τα 19 θέματα, σε σύνολο 218 των 9 κριτηρίων και 29 υποκριτηρίων αποτελούν εξέχοντα χαρακτηριστικά και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ΚΠΑ, ενώ 37 θέματα σε σύνολο 218 των 9 κριτηρίων και 29 υποκριτηρίων, δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ΚΠΑ και χρήζουν περεταίρω ανάπτυξης. Επίσης οι δείκτες συμφωνίας των συμμετεχόντων (Intra-class Correlation Coefficient, ICC) σε ποσοτοστό 33% ταξινομήθηκαν ως «καλοί» και σε ποσοστό 28% σε «εξαιρετικοί». Η παρούσα μελέτη είναι σημαντική επειδή: (Ι) θα αποτελέσει μια μορφή αρχικής αυτοαξιολόγησης η οποία πιστεύεται ότι θα υποδείξει τους τομείς που χρήζουν περαιτέρω ανάπτυξης, (ΙΙ) θα αποκτήσει ο οργανισμός μία φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης και θα μάθει να συλλέγει, να διαχειρίζεται την πληροφορία, την καινοτομία με συστηματικό και προοδευτικό τρόπο, εσωτερικά και εξωτερικά, (ΙΙΙ) τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης και η παραχθείσα γνώση θα επιτρέψουν την εφαρμογή της θεωρία της συγκριτικής μάθησης μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης, αναζητώντας εταίρους από τους οποίους θα μάθει ή θα βοηθήσει να μάθουν, (IV) σε περίπτωση που αποφασιστεί από τις προϊστάμενες αρχές η εν τω βάθει διερεύνηση του ζητήματος, η συμβατότητα του ΚΠΑ με άλλα πιο αναπτυγμένα πρότυπα θα διευκολύνει τη χρήση πιο αναπτυγμένων προτύπων, (V) πιθανά να ενεργοποιήσει και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς/σχολικές μονάδες του δημόσιου τομέα προς την κατεύθυνση του ελέγχου ποιότητας των υπηρεσιών.