Η διερεύνηση της λειτουργίας της διοικητικής πυραμίδας των πανεπιστημίων στο πλαίσιο της κατάρτισης και εκτέλεσης του προύπολογισμού τους. Προτάσεις και προοπτικές

Παπαθανασοπούλου, Βαρβάρα (2017)

The current dissertation examines the procedures for the implementation and training of the budgets of the Universities in Greece, through the exploration of the functioning of their Administrative Pyramid. The responsibilities of the Administration Bodies of the University and of the other administrative officers of the Administrative Pyramid that are institutional and organizationally involved in the preparation and implementation of the Budget are presented, as well as their relationship with other external stakeholders. Objective of the survey is, in principle, to fully illustrate the institutional cycle of budgeting and drawing up the budget, drawing conclusions, presenting any weaknesses, and making proposals to make the system manageable and effective. The methodology followed included a study of legislative arrangements and a review of the literature. A quantitative and qualitative analysis of the data resulting from the study of legislation is made. Empirical data from the field of financial management is also being exploited. As has emerged, there is a multitude and complexity of legislation, and frequent changes that have an impact on the administrative structures of Universities at an organizational and financial level. After analyzing the economic cycle of training and implementation of the Universities Budget, at the level of competence of organs within the environment of the University and in relation to its external environment, observed multiorgan involvement for the same purpose, organ coalescence, quality problems in the composition and their function. There was also a dependence of the University on its external decision-making and control environment. It is proposed to remove the above weaknesses, with further study.

Thesis

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις διαδικασίες εκτέλεσης και κατάρτισης του προϋπολογισμού των Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, μέσα από την διερεύνηση της λειτουργίας της Διοικητικής Πυραμίδας τους. Παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες των Οργάνων Διοίκησης του Πανεπιστημίου αλλά και των λοιπών υπηρεσιακών στελεχών της Διοικητικής πυραμίδας που μετέχουν θεσμικά και οργανωτικά σε αυτή, ως προς την κατάρτιση και εκτέλεση του Πρϋπολογισμού, καθώς και η σχέση τους με άλλους εξωτερικούς φορείς. Σκοπός της εργασίας είναι κατ’ αρχήν η πλήρης αποτύπωση του θεσμικού κύκλου κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η παρουσίαση τυχόν αδυναμιών, και η διατύπωση προτάσεων, ώστε το σύστημα να καταστεί εύχρηστο και αποτελεσματικό. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει μελέτη νομοθετικών ρυθμίσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Γίνεται ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την μελέτη των νομοθετικών ρυθμίσεων. Επίσης αξιοποιούνται εμπειρικά δεδομένα από το χώρο της οικονομικής διαχείρισης. Όπως προέκυψε, υπάρχει πλήθος και πολυπλοκότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων, και συχνές αλλαγές που έχουν αντίκτυπο στις διοικητικών δομές των Πανεπιστημίων σε οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο. Αφού αναλύθηκε ο οικονομικός κύκλος κατάρτισης και εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των Πανεπιστημίων, σε επίπεδο αρμοδιότητας οργάνων εντός του περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου και σε σχέση με το εξωτερικό του περιβάλλον, παρατηρήθηκε εμπλοκή πολλών οργάνων για τον ίδιο σκοπό, συναρμοδιότητα οργάνων, ποιοτικά προβλήματα στη σύνθεση και τη λειτουργία τους. Επίσης παρατηρήθηκε εξάρτηση του Πανεπιστημίου από το εξωτερικό αποφασιστικό και ελεγκτικό του περιβάλλον. Προτείνεται άρση των παραπάνω αδυναμιών, με περεταίρω μελέτη.