Διαχείριση προβλήματικής συμπεριφοράς στο σχολείο

Κυπριανού, Μιχάλης (2017)

The present work deals with the phenomenon of school indiscipline; Attempting to shed light to the problems that may present themselves and how much of an absolute necessary it is to maintain order in school grounds. Researching where such a problem spawns from own and why a child may lean towards defiance, either from the own school or the child’s family social standing. The teachers are always in conflict with class disorder and often “spar” with parental disapproval where parents from upon the teacher’s way of handling the classroom. Amongst the duties of the teacher is not only to provide raw knowledge and facts, but also to aid in the creation of a fully developed adult, capable of critical thinking and observations, a beautiful inside world and all the necessary abilities to be a functional and integral pact of society. But in order to achieve such, it is a requirement to follow a certain set of rules and to breed cooperation and trust between the class and the teacher. Even though the subject of school indiscipline has been studied over and over by various researchers, this paper in particular aims to convey the general opinions of headmasters/mistresses through numerous questionnaires in an attempt to record problems which in turn beg for solutions. These solutions should exceed what is known and make break throughs in combating school indiscipline not just for the sake of the school but for the sake of society itself.

Thesis

Η παρούσα εργασία ασχολείται με το φαινόμενο της παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών. Επιχειρείται παρουσίαση των προβλημάτων πειθαρχίας που εμφανίζονται στο σχολείο καθώς και η σημασία της στη διατήρηση της πειθαρχίας στη σχολική μονάδα. Ερευνώνται οι αιτίες των πειθαρχικών προβλημάτων που προέρχονται, είτε από το ίδιο το σχολείο είτε από το ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται άμεσα αντιμέτωποι με προβλήματα που διαταράσσουν το κλίμα της τάξης τους, ενώ συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν τις αντιδράσεις των γονέων σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς και διδασκαλίας τους. Έργο του δασκάλου δεν είναι μόνο η παροχή γνώσεων, αλλά και διάπλαση του χαρακτήρα των παιδιών, μέσα από στάσεις δεξιότητες, αγωγή ζωής, βοηθώντας τους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία που θα ζήσουν ως ενήλικες. Η υπακοή και η πειθαρχία στους κανόνες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή τη μετάβαση τους. Παρόλο που το θέμα της παραβατικής συμπεριφοράς έχει μελετηθεί αρκετά κι’ απ’ άλλους ερευνητές, η συγκεκριμένη εργασία ενδιαφέρεται για τις θέσεις και απόψεις των Διευθυντών/ντριών μέσα από συνεντεύξεις με σταθμισμένα ερωτηματολόγια όπου γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν τα προβλήματα και να προταθούν λύσεις, πέρα από τις ήδη γνωστές από τους ίδιους τους ηγέτες των σχολείων που πιθανόν να φέρουν καινοτομίες ή μείωση του φαινομένου για το καλό του σχολείου και της κοινωνίας ευρύτερα.