Ειδικότερες ρυθμίσεις περί ψυχικής υγείας ατόμων πάσχοντων εκ χρόνιων νοσημάτων (νεφρική ανεπάρκεια)

Εμμανουήλ, Αχιλλέως (2017)

Introduction: Chronic renal failure is a progressive, irreversible decrease in renal function, which is caused by damage to the kidney, which starts gently and can reach up to end-stage renal failure. In the final stage of the disease the patient needs immediate support of renal function by hemodialysis or peritoneal dialysis. As a result of the process of hemodialysis or peritoneal dialysis patients' quality of life is reduced and in many falter and their mental health with depression to be number one result. Aim: The aim of this study was to investigate the quality of life of people with Chronic Renal Disease as well as their Mental Health. Material and Method: The method used was the search for the relevant Greek and International literature databases (Cohrane library, Pubmed, Google Scholar and Cinahl) Keyword (Renal Disease, end stage renal disease, kidney disease, quality of life, psychological impact of haemodialysis , depression, prevention of depression during haemodialysis, renal failure, end-stage renal failure, quality of life of patients with Chronic renal insufficiency, psychological effect of hemodialysis, depression, treatment of depression during hemodialysis) in all possible combinations. Results: This systematic review aims to bring together the research evidence available in the scientific literature on this subject. The results that are going to be reported will be scientifically substantiated, will show the relationship of the Quality of Life of Patients with Chronic Renal Failure and the state of their mental health as revealed through various scientific studies Conclusions: Most studies used for the completion of this study suggest that both the quality of life of patients with Chronic Renal Insufficiency reduced but also deteriorates and the Mental Health with the result that many of the patients to present depression. Also there are suggestions to address depression with various methods (such as Cognitive Behavioral Therapy) as to how people can achieve a more positive attitude and help in this way both themselves and the dialysis treatment or any medical intervention needed.

Thesis

Εισαγωγή: Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού, η οποία ξεκινάει ήπια και μπορεί να φτάσει μέχρι τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Στο τελικό στάδιο της νόσου ο ασθενής χρειάζεται άμεση υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας, με αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της αιμοκάθαρσης ή περιτοναϊκής κάθαρσης η Ποιότητα Ζωής των ασθενών μειώνεται και σε αρκετούς κλονίζεται και η ψυχική τους υγεία με την κατάθλιψη να είναι υπ’αριθμόν ένα αποτέλεσμα. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας υπήρξε η διερεύνηση της Ποιότητας Ζωής των ατόμων με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια αλλά και της Ψυχικής τους Υγείας. Υλικό και Μέθοδος: η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων (Cohrane library, Pubmed, Google Scholar και Cinahl) με λέξεις κλειδιά (Renal Disease, end stage renal disease, kidney disease, quality of life, psychological impact of haemodialysis, depression, prevention of depression during haemodialysis, Νεφρική ανεπάρκεια, τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, ποιότητα ζωής των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια, ψυχολογική επίδραση της αιμοκάθαρσης, κατάθλιψη, η αντιμετώπιση της κατάθλιψης κατά την αιμοκάθαρση ) σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Αποτελέσματα: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση στοχεύει να συγκεντρώσει τις ερευνητικές ενδείξεις που υπάρχουν στην επιστημονική βιβλιογραφία στο συγκεκριμένο θέμα. Τα αποτελέσματα που θα αναφερθούν θα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα, θα παρουσιάζουν την σχέση της Ποιότητας Ζωής των Ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια αλλά και την κατάσταση της Ψυχικής τους Υγείας όπως αυτή προκύπτει μέσα από διάφορες επιστημονικές έρευνες. Συμπεράσματα - προτάσεις: Οι πλείστες έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν για την περάτωση της παρούσας μελέτης εισηγούνται ότι τόσο η Ποιότητα Ζωής των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια μειώνεται αλλά παράλληλα κλονίζεται και η Ψυχική τους Υγεία με αποτέλεσμα πολλοί εξ’αυτών να παρουσιάσουν κατάθλιψη. Ως αποτέλεσμα παραθέτονται εισηγήσεις για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης που με διάφορες μεθόδους (όπως η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία) προκειμένου τα άτομα να έχουν μια πιο θετική στάση ζωής και να βοηθήσουν με αυτό τον τρόπο τόσο τον εαυτό τους αλλά και τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης και όποιας ιατρικής παρέμβασης χρειαστεί.