Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στην καλύτερη διαχείριση των ομάδων στον χώρο του σχολείου

Φιλίππου, Ελένη (2017)

The purpose of this research is to measure the emotional intelligence of secondary education teachers and their intercultural sensitivity in order to find out whether the high levels of emotional intelligence and intercultural sensitivity of the teachers lead them to the better management of multicultural groups in their classroom. To achieve this goal, a primary quantitative research was carried out using a convenience sample of 100 secondary education teachers. According to the results of the research, the majority of the sample of teachers is charcterised by a moderate level of emotional intelligence, self-esteem and intercultural sensitivity. There was also a statistically significant positive correlation between emotional intelligence and self-esteem and intercultural sensitivity. The women showed a slightly higher level of emotional intelligence and self-esteem. There was no difference in intercultural sensitivity between the two sexes. Finally, there were no statistically significant differences between the categories of experience for emotional intelligence, self-reflection and intercultural sensitivity. In conclusion, it can be said that the teachers under study present a moderate level of emotional intelligence, self-perception and intercultural sensitivity, leading to the likely conclusion that the management of the groups in the school will be at a satisfactory level rather than excellent.

Thesis

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να μετρήσει τη συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη διαπολιτισμική τους ευαισθησία προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης και διαπολιτισμικής ευαισθησίας των καθηγητών τους οδηγούν στην καλύτερη διαχείριση των πολυπολιτισμικών ομάδων στην τάξη τους. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα σε δείγμα ευκολίας 100 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η πλειοψηφία του δείγματος των εκπαιδευτικών έχει μέτριου επιπέδου συναισθηματική νοημοσύνη, αυτοαντίληψη και διαπολιτισμική ευαισθησία. Επίσης βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης με την αυτοαντίληψη και την διαπολιτισμική ευαισθησία. Οι γυναίκες της έρευνας παρουσίασαν ελαφρώς υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη και αυτοαντίληψη. Μεταξύ των δύο φύλων δεν υπήρξε κάποια διαφορά ως προς την διαπολιτισμική ευαισθησία. Τέλος δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατηγοριών προϋπηρεσίας για τη συναισθηματική νοημοσύνη, την αυτοαντίληψη την διαπολιτισμική ευαισθησία. Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι οι υπό μελέτη καθηγητές παρουσιάζουν μέτριο επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης, αυτοαντίληψης και διαπολιτισμικής ευαισθησίας, γεγονός που οδηγεί στο πιθανό συμπέρασμα ότι η διαχείριση των ομάδων στο σχολείο θα βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και όχι σε άριστο.