Πως η συναισθηματική νοημοσύνη συμβάλει ώστε οι εκπαιδευτικοί να ασκούν καλύτερα το εκπαιδευτικό τους έργο: μέσα από μια διερεύνηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ικανότητας επικοινωνίας των εκπαιδευτικών

Φιλίππου, Φίλιππος (2017)

Emotional intelligence involves ability to recognize and control emotions floating around the person and the people who befriends. As a series of skills, includes the ability to create personal motivation, and the proper handling of interpersonal relationships (Goleman D., 1998). O Goleman (1998) states that a person with emotional intelligence has empathy, self-restraint, self-control, can adjust the mood of himself and others through communication, incentive and develop strategies to resolve the everyday problems, This study aims to investigate the level of emotional intelligence of teachers of secondary education and how the use of emotional intelligence in their educational work, can, contribute to a better and more complete exercise of teaching. Investigation is done through bibliographic and empirical research. Specific diploma thesis consists of two parts. The first part consists of two chapters, where the first is a history of dealing with issues of emotional intelligence, and in the second place, the deconstruction of the term through the connection attempt of emotional intelligence in the educational work. In the second part I present and discuss the research work done to complete the work τhrough Emotional Intelligence Levels Questionnaires and interviews that outline the teachers' knowledge and views on how Emotional Intelligence can contribute to the exercise of the educational work.

Thesis

Η συναισθηματική νοημοσύνη εμπεριέχει ικανότητες αναγνώρισης αλλά και ελέγχου των συναισθημάτων που διακατέχουν το ίδιο το άτομο αλλά και τα άτομα με τα οποία συναναστρέφεται, εμπεριέχει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών κινήτρων, και τον ορθό χειρισμό των διαπροσωπικών σχέσεων (Goleman, Η συναισθηματική νοημοσύνη: Γιατί το EQ είναι πιο σημαντικό από το IQ, 1998). O Goleman (1998) αναφέρει ότι ένα άτομο με συναισθηματική νοημοσύνη διαθέτει ενσυναίσθηση, αυτοσυγκράτηση, αυτοκυριαρχία, μπορεί να ρυθμίζει τη διάθεση του ιδίου και των άλλων, μέσα από μια επικοινωνιακή διαδικασία, δημιουργώντας κίνητρα και αναπτύσσωντας στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων της καθημερινότητας, Η εργασία αυτή αποσκοπεί να διερευνήσει, το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πως υπό το πρίσμα των ιδίων, για το πως η χρήση της συναισθηματικής νοημοσύνης, συμβάλει στην καλύτερη και αρτιότερη άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. Η διερεύνηση γίνεται μέσω βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας. Συγκεκριμένα διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από δύο κεφάλαια, όπου στο πρώτο γίνεται μια ιστορική αναδρομή της ενασχόλησης με τα θέματα της συναισθηματικής νοημοσύνης, ενώ στο δεύτερο πραγματοποιείται η αποδόμηση του όρου μέσα από το εγχείρημα σύνδεσης της συναισθηματικής νοημοσύνης με το εκπαιδευτικό έργο. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται και συζητιέμαι το ερευνητικό έργο που έγινε για τη περάτωση της εργασίας μέσω ερωτηματολογίων αξιολόγησης των επιπέδων Συναισθηματικής Νοημοσύνης και συνεντεύξεων οποίες σκιαγραφούν τις γνώσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το πως η Συναισθηματική Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου.