Οι πολιτικές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε ασθενείς με καρκίνο σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Χαραλάμπους, Χρυσάνθη (2017)

Introduction: The growing trend of newly diagnosed cancer cases worldwide raises the development of policy systems of World Health Organization, for prevention and early diagnosis. At the same time, primary health care is increasingly being promoted by governments and health care providers worldwide, as the preferred environment for most healthcare due to increasing needs, to stabilize health care costs and to adjust patient preference for care near home. Purpose: Investigation of the WHO policy systems that are being pursued in primary health care in patients with cancer. Method: An electronic search was made in databases and selected web sites, from February 2017 to April 2017. Last search was on April 10th , 2017. Specifically search was done in the databases: Pubmed, Medline, Cochrane Library, CINAHLl, Elvisier, Google Scholar , from 2006 to today. Results: There is sufficient understanding of the causes to prevent at least one third of all cancers worldwide. Information is also available widely that would permit the early detection and effective treatment. Effective strategies for both prevention and early diagnosis have been developed by the World Health Organization, for the relief of the pain and providing palliative care to all cancer patients. Conclusion: From the primary prevention phase to end-of-life care, consideration is being given to creating new models of care and outlining the actions required to bring about change under the World Health Organization. The benefits of primary care - its continuous, coordinated and integrated care for individuals and families - are particularly evident in prevention and diagnosis, in common care and survival care and palliative care.

Thesis

Εισαγωγή: Η αυξανόμενη τάση με νέα περιστατικά καρκίνου παγκοσμίως , εγείρει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στην ανάπτυξη συστημάτων πολιτικής για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Ταυτόχρονα, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προωθείται ολοένα και περισσότερο από τις κυβερνήσεις και τους χρηματοδότες υγείας παγκοσμίως, ως το προτιμώμενο περιβάλλον για την περισσότερη υγειονομική περίθαλψη για λόγους αυξανόμενης ανάγκης, για τη σταθεροποίηση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης και για την προσαρμογή της προτίμησης των ασθενών για φροντίδα κοντά στο σπίτι. Σκοπός: Η διερεύνηση των συστημάτων πολιτικής του Π.Ο.Υ., που ασκούνται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε ασθενείς με καρκίνο. Μέθοδος: Η αναζήτηση έγινε σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους, από τον Φεβρουάριο 2017 μέχρι τον Απρίλιο 2017. Τελευταία ημερομηνία αναζήτησης 10 Απριλίου 2017. Συγκεκριμένα έγινε αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων: Pubmed, Medline, Cochrane Library, CINAHL, Elvesier, Google scholar, από το 2006 έως σήμερα. Αποτελέσματα: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέπτυξε αποτελεσματικές στρατηγικές τόσο για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση όσο και για την ανακούφιση του πόνου και την παροχή παρηγορητικής φροντίδας σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο. Η επαρκής κατανόηση των αιτιών που προκαλούν τη νόσο, μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην έγκαιρη ανίχνευση και αποτελεσματική θεραπεία, τουλάχιστον στο ένα τρίτο των περιστατικών καρκίνου. Συμπεράσματα: Από τη φάση της πρωτοβάθμιας πρόληψης έως την περίθαλψη στο τέλος της ζωής, εξετάζονται τα περιθώρια για τη δημιουργία νέων μοντέλων περίθαλψης και περιγράφονται οι δράσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της αλλαγής σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τα πλεονεκτήματα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης - η συνεχής, συντονισμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα της για τα άτομα και τις οικογένειες - είναι ιδιαίτερα εμφανή στην πρόληψη και τη διάγνωση, στην κοινή φροντίδα παρακολούθησης και επιβίωσης και στη φροντίδα στο τέλος της ζωής.