Η ειδικότερη διαχείριση (νομική, διοικητική, εκπαιδευτική) του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού στη Μέση Εκπαίδευση

Xατζηράφτη, Έλλη (2017)

The purpose of this work was to investigate the phenomenon of school bullying as it occurs among middle-class students. The chapters of this work is an effort to clarify the phenomenon. References are made taking into consideration all the social, psychological and legal aspects through a simultaneous tiling of the sociological view of the phenomenon. A brief analysis of the findings of various surveys was conducted in Cyprus, Greece and Internationally. The incidence of bullying phenomena, school locations and forms of intimidation has been identified, while an attempt has been made to outline the profile of both bullies and victims. Then a presentation of the legal handling of the matter was made, based on the International Convention on the Rights of the Child, as well as the institutional framework proposed by the Council of Europe and how it has been incorporated into the institutions of Greece and Cyprus. Finally, the school's contribution to addressing the phenomenon was highlighted through the implementation of specific programs and the promotion of peaceful problem solving and mediation. Through the aforementioned, the legal, administrative and educational management of the phenomenon of school bullying in secondary education has been attempted and presented.

Thesis

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση του φαινόμενου του σχολικού εκφοβισμού όπως αυτό εκδηλώνεται ανάμεσα σε μαθητές της μέσης βαθμίδας εκπαίδευσης. Στα κεφάλαια της εργασίας αυτή έγινε μια εννοιολογική αποσαφήνιση του φαινομένου. Πραγματοποιήθηκαν αναφορές στις κοινωνικές, ψυχολογικές και νομικές διαστάσεις του μέσα από μια ταυτόχρονη παράθεση της κοινωνιολογικής θεώρησης του φαινομένου. Επιχειρήθηκε μια συνοπτική-ανάλυση πορισμάτων από διάφορες έρευνες οι οποίες διεξήχθησαν σε Κύπρο, Ελλάδα και διεθνώς. Εντοπίστηκε η συχνότητα εκδήλωσης φαινομένων εκφοβισμού, οι σχολικοί χώροι και οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται το φαινόμενο του εκφοβισμού, ενώ έγινε μια προσπάθεια σκιαγράφησης του προφίλ των θυτών, όσο και των θυμάτων. Ακολούθως έγινε μια παρουσίαση της νομικής διαχείρισης του θέματος με βάση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που έχει προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και πώς αυτό έχει ενσωματωθεί στους θεσμούς Ελλάδας και Κύπρου. Τέλος επισημάνθηκε η συμβολή της σχολικής μονάδας στην αντιμετώπιση του φαινομένου μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και την προώθηση της ειρηνικής επίλυσης προβλημάτων και διαμεσολάβησης. Μέσα από τα προαναφερθέντα έγινε μια παρουσίαση της ειδικότερης διαχείρισης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού από νομικής, διοικητικής, εκπαιδευτικής άποψης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού στη Μέση Εκπαίδευση.