Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων: Τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού ηγέτη στην Ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Κουκούτση, Φωτεινή (2017)

The present thesis deals with the search for the characteristics of the educational leader in Greek secondary education. The concept of leadership has been the subject of study from a number of disciplines and has been tested in different organizational environments in order to seek out the peculiarities and enlightenment of its different aspects. The purpose of these surveys, like the present one, is to provide teachers with the necessary guidance so that they can become effective leaders in an educational organizational environment. The work, initially based on the current literature, refers to the particular characteristics of the educational management and then presents the various types of leaders with their characteristics as well as some leadership models that apply to the educational administration. Further is following the research methodology that collected data from 50 teachers (professors and teachers) who teach in secondary education in order to identify the leadership characteristics that highlight a teacher in Greece today and specifically in secondary education. The research reveals important findings for the educational leader, who must now accept and establish change and introduce innovations even in the public sector where the sample of this research comes from.

Thesis

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την αναζήτηση των χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού ηγέτη στην Ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η έννοια της ηγεσίας έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από έναν αριθμό επιστημών και έχει δοκιμαστεί σε διαφορετικά οργανωσιακά περιβάλλοντα με σκοπό την αναζήτηση των ιδιαιτεροτήτων και τη φώτιση διαφορετικών πτυχών της. Σκοπός αυτών των ερευνών, όπως και της παρούσας είναι να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς την απαραίτητη καθοδήγηση ώστε είναι αποτελεσματικοί ηγέτες σε ένα εκπαιδευτικό οργανωσιακό περιβάλλον. Η εργασία αρχικά, στηριζόμενη στην τρέχουσα βιβλιογραφία, αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής διοίκησης και στη συνέχεια παρουσιάζει τους διάφορους τύπους ηγετών με τα χαρακτηριστικά τους καθώς και ορισμένα μοντέλα ηγεσίας που έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διοίκηση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, μέσω της οποίας συλλέχτηκαν στοιχεία από 50 εκπαιδευτικούς (καθηγητές και δασκάλους) που διδάσκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σκοπό να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που αναδεικνύουν έναν εκπαιδευτικό σε ηγέτη στην Ελλάδα σήμερα και συγκεκριμένα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από την έρευνα προκύπτουν σημαντικά ευρήματα για τον εκπαιδευτικό ηγέτη, ο οποίος θα πρέπει σήμερα να αποδέχεται και να εγκαθιστά την αλλαγή και να εισάγει καινοτομίες ακόμα και στον δημόσιο τομέα, από όπου προέρχεται το δείγμα της παρούσας έρευνας