Διασφάλιση ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας στη μονάδα αιμοκάθαρσης. Συστηματική ανασκόπηση

Χαραλάμπους, Μύρια (2017)

Introduction: The quality of health services is a factor of promoting public health, improving health facilities, and patient satisfaction. Dialysis Unit is an important sector of the health system and aims to provide high quality care to patients with kidney disease. The organization, the staffing of the unit, nurses, equipment, environmental safety, specificity play an important role in ensuring the health quality. Purpose: To investigate the concept of ensuring quality health care offered in hemodialysis patients Method: The search for the systematic review, conducted in electronic bibliographic databases and selected websites, from January 2016 to September 2016. Last search date 30 September 2016. It sought data bases such as: Pubmed, Embase, Medline, Cochrane Library , CINAHLl, Elvisier, Google scholar, to find primary articles published related to ensuring health care offered in the dialysis unit. The studies resulted in total was 9 cross-sectional studies and one (1) cohort. Results: The dialysis units require specialized staff with scientific training and knowledge relating to new technology and the handling of dialysis machines. Adequate staffing of the units contributes to better patient outcomes as there are fewer chances of an error occurs during the nursing care of patients show less side effects, and transmission of infectious diseases. Conclusion: Ensuring quality of care in dialysis unit requiring more research and monitoring of safety measures to strengthen the culture of safety in the dialysis unit for both the nursing staff and patients.

Thesis

Εισαγωγή: Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας είναι προσδιοριστικός παράγοντας της προαγωγής της υγείας των πολιτών, της βελτίωσης των μονάδων υγείας, αλλά και της ικανοποίησης των ασθενών. Η Μονάδα αιμοκάθαρσης είναι σημαντικός τομέας του συστήματος υγείας και αποσκοπεί στην παροχή φροντίδας υψηλού επιπέδου στους ασθενείς με νεφρική νόσο. Η οργάνωση, η στελέχωση της μονάδας, οι νοσηλευτές, ο εξοπλισμός, η ασφάλεια του περιβάλλοντος, η εξειδίκευση κατέχουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας υγείας. Σκοπός: Η διερεύνηση της έννοιας διασφάλισης της ποιότητας παρεχόμενης φροντίδας υγείας σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς Μέθοδος: Η αναζήτηση για την συστηματική ανασκόπηση, έγινε σε ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους, από τον Ιανουάριο 2016 μέχρι Σεπτέμβριο 2016. Τελευταία ημερομηνία αναζήτησης 30 Σεπτεμβρίου 2016. Συγκεκριμένα αναζητηθήκαν δεδομένα σε βάσεις όπως: Pubmed, Embase, Medline, Cochrane Library, CINAHLl, Elvisier,Google scholar,για την ανεύρεση δημοσιευμένων πρωτογενών άρθρων που σχετίζονται με την διασφάλιση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας σε μονάδα αιμοκάθαρσης. Οι μελέτες που προέκυψαν στο σύνολο ήταν 9 συγχρονικές μελέτες και μια (1)κοορτης. Αποτελέσματα : Οι μονάδες αιμοκάθαρσης χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό, με επιστημονική κατάρτιση αλλά και γνώσεις που αφορούν την νέα τεχνολογία και το χειρισμό των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης. Η επαρκής στελέχωση των μονάδων συμβάλλει στην καλύτερη έκβαση των ασθενών καθώς υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να συμβεί κάποιο λάθος κατά την νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών, εμφάνιση λιγότερων ανεπιθύμητων ενεργειών, αλλά και μετάδοσης μολυσματικών νόσων. Συμπέρασμα: Η διασφάλιση της ποιότητας παρεχόμενης φροντίδας σε μονάδα αιμοκάθαρσης χρήζει περισσότερη έρευνα και έλεγχο των μέτρων ασφαλείας, ώστε να ενισχυθεί η κουλτούρα της ασφάλειας στη μονάδα αιμοκάθαρσης τόσο για το νοσηλευτικό προσωπικό όσο και για τους ασθενείς.