Η αξιοποίηση των ταλέντων του ανθρώπινου δυναμικού και ο ρόλος του Coach

Πιερρουτσάκου, Ειρήνη (2017)

The main theme core of this thesis is the utilization of talents. Its endeavor progresses along two axes. On one hand it attempts to give prominence to the lifelong search for and utilization of talents, by highlighting the distinct and particularly important role of the coach, his/her outstanding mission. On the other hand it describes the difficulties faced in the completion of this mission through the dire straits of the system’s contradictions. Lastly, it sets down and investigates the incentives that will motivate the basic subject of the productive process, namely the working person, and facilitate the successful accomplishment of this mission.

Thesis

Κύριο θεματικό κέντρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιοποίηση των ταλέντων. Η προσπάθειά της κινείται σε δύο άξονες: Αφενός επιχειρεί να αναδείξει τη δια βίου αναζήτηση και αξιοποίηση των ταλέντων, προβάλλοντας τον διακριτό και ιδιαίτερης σημασίας ρόλο του κόουτς, την ξεχωριστή αποστολή του. Αφετέρου περιγράφει τις δυσκολίες διεκπεραίωσης αυτής της αποστολής μέσα από τις συμπληγάδες των αντιφάσεων του συστήματος. Τέλος, καταγράφει και διερευνά τα κίνητρα εκείνα που θα κινητοποιήσουν το βασικό υποκείμενο της παραγωγικής διαδικασίας, τον εργαζόμενο και θα διευκολύνουν την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της αποστολής.