Οι ειδικότερες νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις οργάνωσης και λειτουργίας σχολικών μονάδων Α΄ βαθμού: παρούσα κατάσταση, προβλήματα, προτάσεις βελτίωσης

Παρασκευά, Ροδούλα (2017)

Introduction: The school is the way to provide knowledge and develop skills that are essentially locked into specific standards as social needs change, influenced by political, economic and cultural influences, and require, among other skills, social skills. These tendencies affect educational systems that try to meet the needs to be as effective as possible. The vision of the Ministry of Education and Culture of our country aims at: «in a human, democratic and modern school, we are shaping the active citizens of tomorrow by providing them with the skills to develop integrated personalities but also competencies that will enable them to seek and implement the Our own visions and aspirations, making us all proud of our own children». To meet these requirements, an effective school model is needed to try and investigate and respond to the problem of school mobility and student success. Purpose: For this reason, it’s considered necessary to carry out a critical bibliographic review to illustrate the present situation of the operation of the school units in order to identify the problems that may exist in the country's primary education and to propose methods / solutions for the improvement and achieving the goal. Methodology: The method used to conduct the study was the review of articles that have analysed issues of organization and operation of primary school units. The search for relevant domestic and international literature was conducted in the Google Scholar database/ education ministry websites and concerned the 2005-2017 period, with key words to identify the appropriate articles and setting selection /exclusion criteria for their entry into study. Results: A characteristic feature of the Independent Cyprus education system is the lack of a unified approach, inadequate connection and inadequate joint action, primarily between the Primary and Secondary General and Technical Education Departments, with the consequent impact on the continuity and the coherence of the education provided. Within the modern social, economic and political context, the Cypriot education system is called upon to meet the new challenges, to meet the diverse needs and to solve the problems that arise within a knowledge-based society. Conclusions: The most effective way to promote the necessary changes is to have a holistic and holistic view of the education system from pre-school education to higher education to ensure the continuity and consistency of the education provided.

Thesis

Εισαγωγή: Το σχολείο αποτελεί την διαδρομή για την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, που ουσιαστικά παραμένουν εγκλωβισμένες σε συγκεκριμένα πρότυπα, καθώς οι κοινωνικές ανάγκες μεταβάλλονται, επηρεασμένες από πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές επιδράσεις και απαιτούν να προσφέρει, μεταξύ των άλλων δεξιοτήτων και κοινωνικές δεξιότητες. Οι τάσεις αυτές επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα, που προσπαθούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Το όραμα του Υπουργείου Παιδείας και πολιτισμού της χώρας μας στοχεύει: «Σε ένα ανθρώπινο, δημοκρατικό και σύγχρονο σχολείο, διαμορφώνει τους ενεργούς πολίτες του αύριο, παρέχοντας τα εφόδια να αναπτύξουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες αλλά και ικανότητες, που θα τους επιτρέψουν να αναζητήσουν και να υλοποιήσουν τα δικά τους οράματα και επιδιώξεις, κάνοντας όλους εμάς περήφανους για τα δικά μας παιδιά». Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών χρειάζεται η λειτουργία του μοντέλου αποτελεσματικού σχολείου, το οποίο προσπαθεί να ερευνήσει και να απαντήσει στο πρόβλημα της σχολικής κινητικότητας και επιτυχίας των μαθητών. Σκοπός: Για τον λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η διεξαγωγή μιας κριτικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης που σκοπό έχει την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων έτσι ώστε να εντοπιστούν τα προβλήματα που ενδεχομένως να υπάρχουν στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας και να προταθούν μέθοδοι/ λύσεις για την βελτιστοποίηση και επίτευξη του σκοπού. Μεθοδολογία: Η μέθοδος που εφαρμόστηκε στη διεξαγωγή της εργασίας ήταν η ανασκόπηση άρθρων που έχουν αναλύσει θέματα οργάνωσης και λειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αναζήτηση της σχετικής εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Google Scholar/ιστοσελίδες υπουργείων παιδείας και αφορούσε στη χρονική περίοδο 2005-2017, με λέξεις κλειδιά για τον εντοπισμό των κατάλληλων άρθρων και θέτοντας κριτήρια επιλογής/αποκλεισμού για την ένταξή τους στην εργασία. Αποτελέσματα: Χαρακτηριστικό γνώρισμα του εκπαιδευτικού συστήματος της Ανεξάρτητης Κύπρου, είναι η απουσία ενιαίας προσέγγισης, η ελλιπής σύνδεση και η ανεπαρκής κοινή δράση, κατά κύριο λόγο ανάμεσα στις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, με τις ανάλογες επιπτώσεις στη συνέχεια και τη συνοχή της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μέσα στη σύγχρονη κοινωνικό-οικονομική και πολιτική κατάσταση, το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις, να ικανοποιήσει τις ποικίλες ανάγκες και να επιλύσει τα προβλήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που στηρίζεται στη γνώση. Συμπεράσματα: Ο αποτελεσματικότερος ίσως τρόπος, για προώθηση των αλλαγών που απαιτούνται είναι η ενιαία και ολιστική θεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος από την προδημοτική μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η συνέπεια της παρεχόμενης εκπαίδευσης.