Οι ειδικότερες ρυθμίσεις ( νομικές και διοικητικές) της διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε Σχολικές Μονάδες

Σοφοκλέους, Χαρούλα (2017)

Human resource development involves linking management and human resource development to the organization's strategic plan, objectives and objectives. The broad purpose of the human resources management function in each educational organization is to attract, develop, maintain and motivate staff to achieve the mission of the school. The purpose of the study was to examine what factors can affect the development and performance of human resources in schools, what school performance results are in school performance, and how teachers, school management teams and managers can ensure Implementation of human resource development to improve performance in school? For the purposes of the study, human resources management functions are defined as career development, recruitment, selection, induction, remuneration, performance review / assessment, job description and design, collective bargaining, retirement and termination.

Thesis

Η ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων συνεπάγεται τη σύνδεση της διαχείρισης και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων με το στρατηγικό σχέδιο, τους στόχους και τους στόχους του οργανισμού. Ο ευρύς σκοπός της λειτουργίας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό είναι να προσελκύσει, να αναπτύξει, να διατηρήσει και να παρακινήσει το προσωπικό προκειμένου να επιτύχει την αποστολή του σχολείου. Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη και απόδοση των ανθρώπινων πόρων στα σχολεία της Κύπρου, ποια αποτελέσματα έχουν τα προγράμματα ανάπτυξης του σχολείου στις σχολικές επιδόσεις, και πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί, οι σχολικές ομάδες διαχείρισης και οι διευθυντές να διασφαλίσουν την εφαρμογή της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων για να βελτιώσουν τις επιδόσεις στο σχολείο; Για τους σκοπούς της μελέτης οι λειτουργίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ορίζονται ως επαγγελματική εξέλιξη, πρόσληψη, επιλογή, επαγωγή, αμοιβή, αναθεώρηση / εκτίμηση επιδόσεων, σχεδιασμός και περιγραφή θέσεων εργασίας, συλλογικές διαπραγματεύσεις, συνταξιοδότηση και τερματισμός.