Ποιότητα Ζωής Καρκινοπαθών Τελικού Σταδίου και ο Ρόλος του Νοσηλευτή

Γιάκουμου, Αντρούλα (2017)

Introduction: Quality of Life is a multidimensional concept that can hardly be measured within the clinical field. In any chronic disease the quality of life depends on the specificity of the disease and the treatments. In the patient with cancer and pain the quality of life determine many factors such as sleep problems, work-poorness, depression and depression, decreased appetite, lack of life's simple pleasures, travel, isolation, exhaustion of the family. The quality of life in palliative care is not different from quality in health care, but here the quality of life is an end in itself. Nursing acts and interventions are directed at the individual, the family and the community, with obvious or imminent health problems. It also has primary responsibility for the quality of nursing care provided to citizens. Aim: To investigate the quality of life of the end-stage cancer patients and the role of the nurse. Method: The search for the systematic review was made in electronic databases and selected web sites from March 2017 to May 2017. Last search date May 2, 2017. In particular, data were searched for in databases such as: Pubmed, Embase, Medline, Cochrane Library, CINAHLl, Elvisier, Google scholar, to find published primary articles related to the quality of life of patients with end-stage cancer and the role of the nurse. The studies that were included in the systematic review include a (1) qualitative study, six (6) cross-sectional studies, two (2) cohort studies, one (1) prospective study. Results: End-stage quality of life is adversely affected and reduced as, as it transpired, the individuals in the final stage exhibit some form of cancer pain with a huge variety of behaviors and experience a multitude of biological and psychosocial problems. Health professionals are an integral part of the multidisciplinary team for treating cancer pain and relieving it Conclusion: Nursing care for patients with end-stage cancer is a result of relief and must be responsive to the person's needs of the organic, psychological, social and spiritual level, providing quality of life.

Thesis

Εισαγωγή: Η Ποιότητα Ζωής είναι μια πολυδιάστατη έννοια που μπορεί δύσκολα να μετρηθεί εντός του κλινικού πεδίου. Σε κάθε χρόνιο νόσημα η ποιότητα ζωής εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα της νόσου και τις θεραπείες. Στον ασθενή με καρκίνο και πόνο την ποιότητα ζωής καθορίζουν πολλοί παράγοντες όπως, προβλήματα ύπνου, αδυναμία εργασίας, λύπη και κατάθλιψη, ελάττωση της όρεξης, έλλειψη από απλές χαρές της ζωής, αδυναμία να κάνει ταξίδια, αίσθημα απομόνωσης, εξάντληση της οικογένειας. Η ποιότητα ζωής στην παρηγορητική φροντίδα δεν είναι διαφορετική από την ποιότητα στη φροντίδα υγείας, αλλά εδώ η ποιότητα ζωής είναι αυτοσκοπός Οι νοσηλευτικές πράξεις και παρεμβάσεις απευθύνονται στο άτομο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο, με έκδηλα ή επικείμενα προβλήματα υγείας. Επίσης, έχει την πρωταρχική ευθύνη για την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας στους πολίτες. Σκοπός: Να διερευνήσει, την ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών τελικού σταδίου και το ρόλο του νοσηλευτή. Μέθοδος: Η αναζήτηση για την συστηματική ανασκόπηση, έγινε σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους, από τον Μάρτιο 2017 μέχρι Μάιο 2017. Τελευταία ημερομηνία αναζήτησης 2 Μαΐου 2017. Συγκεκριμένα αναζητηθήκαν δεδομένα σε βάσεις όπως: Pubmed, Embase, Medline, Cochrane Library, CINAHLl, Elvisier,Google scholar,για την ανεύρεση δημοσιευμένων πρωτογενών άρθρων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο τελικού σταδίου κι ο ρόλος του νοσηλευτή. Οι μελέτες που προέκυψαν στο σύνολο που περιλαμβάνονται στην συστηματική ανασκόπηση αφορούν μια(1) ποιοτική μελέτη, έξι(6) συγχρονικές μελέτες, δύο(2) μελέτες κοορτής, μια(1)μελέτη προοπτικής. Αποτελέσματα: Η ποιότητα ζωής των ασθενών τελικού στάδιο επηρεάζεται αρνητικά και μειώνεται αφού όπως διαφάνηκε τα άτομα σε τελικό στάδιο εμφανίζουν κάποια μορφή καρκινικού πόνου με τεράστια ποικιλία συμπεριφορών και βιώνουν πληθώρα από βιολογικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Οι επαγγελματίες υγείας αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διεπιστημονικής ομάδας αντιμετώπισης καρκινικού πόνου και της ανακούφισης του Συμπέρασμα: Η νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου, είναι απόρροια της ανακουφιστικής φροντίδας και πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ατόμου που αφορούν το οργανικό, ψυχολογικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο παρέχοντας ποιότητα ζωής.