Η αποδοχή της εφαρμογής του New Public Management στον δημόσιο τομέα σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Βιζηράκης, Σταύρος (2017)

This thesis deals with the views of civil servants on whether it would be useful to apply the principles of the New Public Management to the Greek public sector today in order to address more effectively the economic and financial crisis in Greece. A structured questionnaire was used and a primary survey was carried out on civil servants working in the Hellenic Parliament and this sample is a total of 20 people. The methodology adopted followed the next steps: the public sector specificities in Greece and the principles of New Public Management were first studied and then the survey questionnaire was formed in order to reflect all the features of the New Public Management and to draw useful conclusions. The main conclusion of the survey is that civil servants believe that the principles of the New Public Management should be applied in their majority in the Greek public sector, and what is interesting is that these views remain the same irrespective of the state of the economic crisis that is experiencing today in the country.

Thesis

Η διπλωματική αυτή ασχολείται με τις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς το κατά πόσο θα ήταν χρήσιμο να εφαρμοστούν οι αρχές της Νέας Δημόσιας Διοίκησης στον Ελληνικό δημόσιο τομέα σήμερα προκείμενου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η οικονομική και δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο και έγινε πρωτογενή έρευνας σε δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται στη Βουλή των Ελλήνων και για αυτό το δείγμα είναι συνολικά 20 άτομα. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ακολούθησε τα παρακάτω βήματα: αρχικά μελετήθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δημοσίου τομέα και οι αρχές που διέπουν τη Νέα Δημόσια Διοίκηση – New Public Management και στη συνέχεια, με βάση αυτά διαμορφώθηκε το ερωτηματολόγιο της έρευνας έτσι ώστε να αντανακλώνται όλα τα χαρακτηριστικά της Νέας Δημόσιας Διοίκησης και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν στην πλειοψηφία τους οι αρχές της Νέας Δημόσιας Διοίκησης και μάλιστα αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αυτές οι απόψεις παραμένουν οι ίδιες ανεξάρτητα από την κατάσταση της οικονομικής κρίσης που βιώνει σήμερα η χώρα.