Το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των νοσοκομείων στην Ελλάδα από το 2000 μέχρι σήμερα

Νικολάου, Γεώργιος (2017)

The purpose of this systematic bibliographic review is to present the institutional framework for the operation of hospitals in Greece from 2000 until today. The research questions were drafted according to the purpose and objectives of the study and are as follows: 1. The forms of health systems and how they are adopted in Greece. 2. The Greek health system, what goals it has, how it is organized and whether it can satisfy the Greek citizen. 3. The recording of the institutional framework governing the operation of hospitals, the organizational framework for the operation of hospitals and the changes in the organizational framework of hospitals from 2000 until today. The method used to conduct this study was the systematic review of all sources related to the Greek health system. The search for the relevant bibliography was done in the Google electronic database and related to the period 2000-2015, setting selection criteria for their inclusion in the study. For the research of the bibliography the following key words were used: greek health system, organisation and structure of the greek health system, institutional framework, laws medical service, nursing service. The structure of the research has three parts, the first part includes the forms of health systems, how they are compared and how they are adopted in Greek and Cypriot reality, the second part consists of the description of the Greek health system and the third and final part focuses on the institutional framework of the operation of Greek hospitals. The general conclusion that we can come to, from the bibliographic review is that the Greek health system, needs constant improvement, in order to respond to the requirements of the citizens. More specifically, from the first part of the present research, we conclude that the citizen in Cyprus and Greece, is looking for a health system that can offer him a high level of health services, like information, disease prevention, efficient treatment and psychological support. A basic requirement is that the citizen does not to take on increased costs in the health sector. From the second part which focuses on the Greek system, it is established that the quality of the system is determined by the health of the population, the health services and the costs of this proje These three are also the subsystems in which a health system is divided in general. This section also identifies the problems that the health system has in Greece, which are mainly economic issues, issues of inefficiency and issues concerning the non-satisfaction of the Greek citizen. The third and final part describes the structure and responsibilities of the managers of every health care service and how they have changed to make the health system satisfy its citizens. Local officials are called upon to evolve both at an educational level and in a practical level, in order to do their utmost.

Thesis

Ο σκοπός της παρούσας συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου της λειτουργίας των νοσοκομείων στην Ελλάδα από το 2000 μέχρι σήμερα. Τα ερευνητικά ζητούμενα συντάχθηκαν με βάση τον σκοπό και τους στόχους της μελέτης και είναι τα εξής: 1.Οι μορφές των συστημάτων υγείας και πως αυτές υιοθετούνται στην Ελλάδα. 2. Το ελληνικό σύστημα υγείας, ποιους στόχους έχει, πως οργανώνεται και αν μπορεί να ικανοποίηση των Έλληνα πολίτη. 3. Η καταγραφή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των νοσοκομείων, το οργανωτικό πλαίσιο της λειτουργίας των νοσοκομείων και οι μεταβολές στο οργανωτικό πλαίσιο των νοσοκομείων από το 2000 μέχρι και σήμερα. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε στη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης ήταν η συστηματική ανασκόπηση όλων των πηγών που σχετίζονται με το ελληνικό σύστημα υγείας. Η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας έγινε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Google και αφορούσε την χρονική περίοδο 2000-2015, θέτοντας κριτήρια επιλογής για την ένταξη τους στη μελέτη. Για την αναζήτηση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν οι πιο κάτω λέξεις κλειδιά: ελληνικό σύστημα υγείας, οργάνωση και δομή ελληνικού συστήματος, θεσμικό πλαίσιο, νόμοι, ιατρική υπηρεσία, νοσηλευτική υπηρεσίας. Το γενικότερο συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε από την βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ότι το ελληνικό σύστημα υγείας χρειάζεται συνεχώς βελτίωση, ώστε να καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου πολίτη. Πιο συγκεκριμένα από το πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο πολίτης σε Κύπρο και Ελλάδα αναζητά ένα σύστημα υγείας που θα μπορεί να του προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, όπως επαρκή ενημέρωση, πρόληψη ασθενειών, αποτελεσματική θεραπεία καθώς και ψυχολογική υποστήριξη. Βασική όμως προϋπόθεση είναι ο πολίτης να μην επωμίζεται αυξημένα κόστη στον τομέας της υγείας. Στο δεύτερο μέρος που επικεντρώνεται στο ελληνικό σύστημα διαπιστώνεται ότι η ποιότητα του συστήματος καθορίζεται από το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, την παραγωγή των υπηρεσιών υγείας και την κάλυψη των δαπανών του σχεδίου αυτού. Τα τρία αυτά σημεία αποτελούν και τα υποσυστήματα στα οποία διαιρείται ένα σύστημα υγείας γενικότερα. Επίσης, σε αυτό το μέρος εντοπίζονται τα προβλήματα που παρουσιάζει το σύστημα υγείας στην Ελλάδα που είναι κυρίως, οικονομικά θέματα, θέματα μη αποτελεσματικότητας και θέματα που αφορούν την μη ικανοποίηση του Έλληνα πολίτη. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος περιγράφεται η δομή και οι αρμοδιότητες των υπευθύνων τις κάθε υπηρεσίας υγείας και πως αυτές έχουν αλλάξει ώστε να μπορεί το σύστημα υγεία να ικανοποιήσει τους πολίτες του. Οι κατά τόπους αρμόδιοι καλούνται να εξελιχθούν τόσο σε μορφωτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να αποδώσουν το μέγιστο δυνατόν.