Ανάλυση των Επιπτώσεων των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών σε Οργανισμούς και Καταναλωτές στην Κύπρο

Χριστοδούλου, Μαρίνα (2017)

Thesis

Αυτή η ερευνητική εργασία επικεντρώνεται στους λόγους, τα κριτήρια και τις διαδικασίες μιας επιτυχής συγχώνευσης ή εξαγοράς στην Κύπρο. Ο στόχος της μελέτης είναι να ερμηνευτούν οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές και να δοθεί ένα έγκυρο συμπέρασμα βασισμένο σε έρευνα. Στο τέλος δίνονται συστάσεις σε όλους τους ενδιαφερομένους. Επιπλέον αυτή η μελέτη καθορίζει όλους τους τύπους σημαντικών ρυθμιστικών εμποδίων που συχνά αντιμετωπίζονται κατά την διάρκεια των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Επιπλέον η μελέτη στοχεύει στο να προσδιορίσει τούς λόγους που υποστηρίζουν μια συγχώνευση ή μια εξαγορά και εστιάζεται σε οποιαδήποτε προβλήματα μπορούν να προκύψουν αφότου γεννιέται η νέα οντότητα. Τέλος, αυτή η μελέτη δίνει προτάσεις για μια ομαλότερη μετάβαση στη νέα επιχειρηματική οντότητα. Αυτή η έρευνα περιλαμβάνει πρωτογενή καθώς επίσης και δευτερογενή συλλογή στοιχείων. Σε αρχικό στάδιο, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με επιχειρηματικές οντότητες οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει σε συγχώνευση στην Κύπρο προκειμένου να διευκρινιστούν τα αποτελέσματα της συγχώνευσης σε όλα τα επίπεδα διευθυντές και προσωπικό. Οι συνεντεύξεις με τα σχετικά συμβαλλόμενα μέρη παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μετά από τη συγχώνευση προκειμένου να αξιολογηθεί ολόκληρη η διαδικασία. Σε δευτερογενές επίπεδο, έχει ανασηκωθεί υπάρχουσα λογοτεχνία, περιοδικά, και διάφορα άρθρα, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές που έχουν πραγματοποιηθεί εξυπηρετούν τους στόχους των ενδιαφερόμενων μερών. Με την ανάλυση 10 δειγμάτων επιχειρηματικών οντοτήτων που έχουν συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί, προσδιορίστηκε ότι οποιαδήποτε συγχώνευση θα επηρεάσει πράγματι όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης σημαντικά. Η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγήσει σε μια βαθμιαία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες επιχειρηματικές οντότητες αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις οποιεσδήποτε ανταγωνιστικές απειλές που προκύπτουν. Αυτό προκύπτει από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας και από τους νεοεισερχόμενους στην αγορά, καθώς επίσης και από τις αλλαγές στους κανονισμούς λειτουργίας των επιχειρήσεων που αλλάζουν συνεχώς.