Οι ειδικότερες ρυθμίσεις περί ισότητας γυναικών και ανδρών εντός δημόσιων διοικήσεων υπό το πρίσμα των άρθρων 21 & 23 του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παντζελιουδάκη, Μαρία (2017)

Thesis

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία μέρη. Στο εισαγωγικό μέρος, γίνεται μια εκ βαθέων ανάλυση της Δημόσιας Διοίκησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινού νομοθετικού πλαισίου που μας διέπει, του ισχύοντος Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίκεντρο τα άρθρα 21 & 23 περί της ισότητας των φύλων. Εξετάζεται η πολύπλοκη πραγματικότητα των φύλων που επικρατεί σήμερα παγκοσμίως η νέα παγκόσμια οικονομική κρίση, και πως αυτή επηρεάζει τον δημόσιο τομέα υπό το πρίσμα της ισότητας των φύλων. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας λαμβάνει χώρα η ανάπτυξη του ερευνητικού πλαισίου που θα κινηθούμε για την μελέτη της κατάστασης στο σήμερα της Ελλάδας για το δημόσιο, και παρουσίαση του πρωτότυπου ερωτηματολογίου που διαμοιράσθηκε προς συμπλήρωση σε φορείς της δημόσιας διοίκησης της Θεσσαλονίκης. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων για το ρόλο της γυναίκας και αν η ισότητα έχει γίνει πράξη.