Ο ρόλος της ηγεσίας στην αποδοχή της ετερότητας σε πολυπολιτισμικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τρίγκα, Δάφνη (2018)

Thesis

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ιστορία της Αμερικάνικης εκπαίδευσης επί της ποικιλομορφίας, που αποτελούσε και ακόμη αποτελεί μια συνεχή πρόκληση για τους διευθυντές των σχολείων εκεί, δεδομένης της προϊστορίας του ζητήματος που φτάνει μέχρι το 1850. Στο εισαγωγικό μέρος στο οποίο γίνεται μια γρήγορη ανασκόπηση της ετερότητας στο σύστημα παιδείας των Η. Π. Α. σε σχέση με την ηγεσία από το 1850 έως σήμερα. Ακολουθεί ένα κομμάτι στην δυνατότητα των διευθυντών να λειτουργούν ως κοινωνοί της ετερότητας. Έπειτα αναφέρεται το θεωρητικό πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας που εξετάζεται κυρίως από τους ερευνητές, και τέλος ακολουθεί η ανάλυση των ρόλων που διαδραματίζουν οι διευθυντές στην αποδοχή της ετερότητας μέσω της οπτικής σκοπιάς των ευρύτερων καθηκόντων τους. Στη συνέχεια μέσω μίας έρευνας που πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση ερωτηματολογίου σε μαθητές γυμνασίου εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της διεύθυνσης να βοηθήσει στην αποδοχή της ετερότητας σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο.