Συστήματα και δομές εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. μια συγκριτική μελέτη

Παπαδημούλη, Ευαγγελία (2018-01)

Educational practice and general education in each country contribute to the upbringing and upbringing of children in preparation for the next political life. The school seeks to provide the necessary skills and knowledge of general interest that create strong links between the members of the education while encouraging students to take action and take action on issues of broader social benefit. That, coupled with the acquisition of general knowledge, has led to the foundation of continuing and continuing education of children through self-study. The primary goals of education are to develop the mental potential of each student, to promote individuality, independence and the desire for continuous self-education. Also, the education system is designed to instill national, cultural, historical self-awareness and responsible citizens and ensure general and vocational training, encourage continuing education and the desire to participate in public activities in a healthy and economically secure society. Of course, all these assets of educational practice should continue in the context of Lifelong Learning, in which further specialization and adult education are possible. Indeed, the training of civil servants within the framework of the Hellenic Society is essential, especially as in the last few years there have been anachronistic practices which burden the already heavy administrative exercise, which inhibits the progress of the Greek state. Indeed, the methods of retraining civil servants in other European Union countries, such as Finland, which has the most comprehensive adult education system, will also be presented.

Thesis

Η εκπαιδευτική πρακτική και η γενική εκπαίδευση σε κάθε χώρα συμβάλλουν στην ανατροφή και ανατροφή των παιδιών στην προετοιμασία για την επόμενη πολιτική ζωή. Το σχολείο επιδιώκει να παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις γενικού ενδιαφέροντος που δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των μελών της εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας παράλληλα τους μαθητές να αναλάβουν δράση και να αναλάβουν δράση σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απόκτηση της γενικής εκπαίδευσης, έχει οδηγήσει στη θεμελίωση της συνεχούς και διαρκούς εκπαίδευσης των παιδιών μέσω της αυτοδιδασκαλίας. Οι κύριοι στόχοι της εκπαίδευσης είναι να αναπτύξουν το πνευματικό δυναμικό του κάθε μαθητή, να προωθήσουν την ατομικότητα, την ανεξαρτησία και την επιθυμία για συνεχή αυτο-μόρφωση. Επίσης, το εκπαιδευτικό σύστημα έχει σχεδιαστεί για να ενσταλάξει την εθνική, πολιτιστική, ιστορική αυτογνωσία και τους υπεύθυνους πολίτες και να εξασφαλίσει γενική και επαγγελματική κατάρτιση, να ενθαρρύνει τη συνεχή εκπαίδευση και την επιθυμία συμμετοχής σε δημόσιες δραστηριότητες υπό συνθήκες υγιούς και οικονομικά ασφαλούς κοινωνία. Φυσικά όλα αυτά τα προτερήματα της εκπαιδευτικής πρακτικής θα πρέπει να συνεχιστούν και στo πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, στo πλαίσιo της οποία είναι δυνατή η περαιτέρω εξειδίκευση, και η επιμόρφωση των ενηλίκων. Μάλιστα, απαραίτητη κρίνεται η επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο της Ελληνικής Κοινωνίας, καθώς ειδικά τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται αναχρονιστικές πρακτικές οι οποίες επιβαρύνουν την ήδη επιβαρυμένη διοικητική πρακτική, η οποία αναστέλλει τη δυνατότητα προόδου της ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα, για το λόγο αυτό, θα παρουσιαστούν και οι μέθοδοι μετεκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στη Φινλανδία, η οποία διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα μετεκπαίδευσης των ενηλίκων.