Αποτίμηση του ρόλου του συνδικαλισμού στη Δημόσια διοίκηση πρίν και μετά την υπογραφή των μνημονίων

Νταρμά, Σταματία (2017-12)

Both social and ideological conditions require an appropriate political climate to express them institutionally. To form the workers' movement in a nationally networked trade union organization: In the Greek Confederation of Greek Workers. A crucial role in our case was played by the so-called Peace Conference, which was convened in early 1919 in Paris to share costs and benefits to the losers and winners of the First World War. Trying to increase the national interests of his participation in the alliance of winners, Venizelos systematically presented Greece as a modern European state in all respects facing an outdated Ottoman Empire. From a current European country, of course, the institutionally constituted labor movement could not be missing, both in its commercial version (trade unions) and in its policy (socialist party). That is why, from the position of the Prime Minister, Venizelos provided profound state support to the processes for the establishment of the GSEE, as well as the creation of SEKE, the Socialist Labor Party of Greece. Also, the labor movement has been reformed and evolved over the years, claiming and conquering many rights for employed workers. Of course, the labor movement, depending on the time at hand, adopted the demands, but also its mode of action.

Thesis

Οι κοινωνικές, όσο και οι ιδεολογικές προϋποθέσεις χρειάζονται την κατάλληλη πολιτική συγκυρία για να εκφραστούν θεσμικά. Για να μορφοποιηθεί δηλαδή το εργατικό κίνημα σε εθνικά δικτυωμένη συνδικαλιστική οργάνωση: Σε Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Κρίσιμο ρόλο στην περίπτωσή μας έπαιξε το λεγόμενο Συνέδριο Ειρήνης, το οποίο συγκλήθηκε στις αρχές του 1919 στο Παρίσι για να επιμερίσει κόστη και οφέλη στους ηττημένους και τους νικητές του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Επιχειρώντας να αυξήσει τα εθνικά οφέλη από τη συμμετοχή του στη συμμαχία των νικητών, ο Βενιζέλος πρόβαλλε συστηματικά την Ελλάδα ως ένα σύγχρονο από όλες τις απόψεις ευρωπαϊκό κράτος απέναντι σε μια παρωχημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από ένα νεωτερικό ευρωπαϊκό κράτος δεν θα μπορούσε να λείπει, βεβαίως, το θεσμικά συγκροτημένο εργατικό κίνημα, τόσο στην οικονομική του εκδοχή (συνδικάτα) όσο και στην πολιτική του (σοσιαλιστικό κόμμα). Γι’ αυτό ακριβώς, από τη θέση του πρωθυπουργού, ο Βενιζέλος παρείχε αφειδώς κρατική υποστήριξη στις διεργασίες για την ίδρυση της ΓΣΕΕ, όπως και για την ίδρυση του ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος. Εκτός αυτών, το εργατικό κίνημα αναδιαμορφώθηκε και εξελίχθηκε με την πάροδο των ετών, διεκδικώντας και κατακτώντας πολλά δικαιώματα για τους μισθωτούς εργαζομένους. Φυσικά το εργατικό κίνημα ανάλογα με την εκάστοτε χρονική περίοδο προσάρμοζε τα αιτήματα, αλλά και τον τρόπο δράσης του.