Ο ρόλος του διευθυντή των σχολικών μονάδων στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών και των υπαλλήλων του οργανισμού

Νάρη, Χρυσούλα (2018-01)

Educational management is one of the most important disciplines in the educational process, as in conjunction with teachers it contributes to the formation of the instructional material, which adds to the creation of the students' knowledge. At the same time, the educational administration also helps to solve the various daily problems, which need to be addressed in a timely and total way, as this will enable both teachers and students to devote and engage seamlessly with genuine educational issues. For this reason, it is necessary to know and faithfully apply the principles of management and management by the individual school unit managers. That happens because only through this will it be possible to complete and upgrade the daily educational practice. Of course, not only knowledge of the authorities is sufficient, but the director of each school unit should work together and help every day with all the teachers, but also with the pupils themselves, and with their parents. A prerequisite for this to happen be the cultivation but also the preservation of culture and cooperation among all members of the school community.

Thesis

Η εκπαιδευτική διοίκηση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς σε συνδυασμό με τους εκπαιδευτικούς συμβάλει στη διαμόρφωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού, η οποία συμβάλει στη διαμόρφωση της γνώσης των μαθητών. Παράλληλα, η εκπαιδευτική διοίκηση, βοηθά και στην επίλυση των διαφόρων καθημερινών προβλημάτων, τα οποία είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και ολοκληρωτικά, καθώς το γεγονός αυτό θα προσφέρει τη δυνατότητα τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους μαθητές να αφοσιωθούν και να ασχολούνται απρόσκοπτα με τα αμιγώς εκπαιδευτικά ζητήματα. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η γνώση αλλά και η πιστή εφαρμογή των αρχών της διοίκησης και του management από τους εκάστοτε διευθυντές των σχολικών μονάδων. Αυτό συμβαίνει, καθώς μόνο μέσω αυτού θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση, αλλά και η αναβάθμιση της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής. Φυσικά, δεν αρκεί μόνο η γνώση των αρχών της διοίκησης, αλλά ο διευθυντής / διευθύντρια της κάθε σχολικής μονάδας θα πρέπει να συνεργάζεται και να βοηθά καθημερινά με όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και με τους ίδιους του μαθητές, και με τους γονείς τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, αποτελεί η καλλιέργεια αλλά και η διατήρηση της κουλτούρας, και της συνεργασίας μεταξύ του συνόλου των μελών της σχολικής κοινότητας.