Ο ρόλος του διευθυντή στη συνεργασία σχολείου και οικογένειας

Χριστοδούλου, Κωνσταντίνα (2018-01)

In this work, a review of the role of directors for the development and improvement of parent and school relationships is presented. Then, the main points of involvement of parents in reform efforts and how they affect school leadership are developed. Subsequently, the choice of parents to choose the school structures in which their children will be studying, and how in this context the behavior / function of parents changes over the leadership of their choice and vice versa is being discussed. In addition, reference is made to the role of the director as leader and as the person responsible, and the influence he exercises on school structures. The second part of the thesis consists of a survey which was conducted with the participation of ten high school directors with the help of a questionnaire. The survey studies the role of the manager in developing a climate of cooperation between the family and the school. The results of the survey are presented in detail.

Thesis

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία ανασκόπηση σε παγκόσμιο επίπεδο του ρόλου των διευθυντών για την ανάπτυξη και βελτίωση των σχέσεων γονέων και σχολείου. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται τα κυριότερα σημεία συμμετοχής των γονέων σε μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και το πως αυτές επηρεάζουν τις ηγεσίες των σχολείων. Ακόμη, εξετάζεται η επιλογή που έχουν οι γονείς να επιλέγουν αυτοί τις σχολικές δομές που θα φοιτούν τα παιδιά τους, και πως σ'αυτό το πλαίσιο αλλάζει η συμπεριφορά/λειτουργία των γονέων απέναντι στην ηγεσία της επιλογής τους και αντίστροφα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο ρόλο του διευθυντή ως ηγέτη αλλά και υπέυθυνου, και η επιρροή που αυτός ασκεί στις σχολικές δομές. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναλύεται η έρευνα που ακολουθήθηκε με τη χορήγηση ερωτηματολογίου, με τη συμμετοχή δέκα διευθυντών Λυκείου. Η έρευνα μελετά το ρόλο του διευθυντή στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ της οικογένειας και του σχολείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά.