Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και εκπαιδευτική διοίκηση

Μαλλιαρίδου, Χρυσούλα (2018-01)

In the present study we examined the factors which are related to the occupational burnout of permanent teachers of Secondary education in Greece as well as the role of the educational administration system to the elimination of the particular factors. More specifically, teachers' transfer has been studied as the basic cause of this phenomenon, since it constitutes a burnout factor that has not been investigated in the past. Also, the educational system of Greece and the recruitment of school units have been analysed. The methodological tool we used was the semi-structured interview with a survey sample of six permanent teachers, subject to mobility conditions. Although the teaching profession in Greece shows high levels of professional satisfaction, since it offers a stable working environment, the same does not apply to the teachers who are subject to mobility. It is impressive, as our research has shown, that all the teachers who are moving have experienced occupational burnout. The educational administration at a level of school unit can contribute to reducing occupational exhaustion, by affecting internal factors that cause the particular phenomenon to teachers and by creating a friendly and healthy school climate. In addition, the higher educational administration system needs to schedule the necessary legislative changes and arrangements, in order to assure a fairer system of teacher transfer, creating the appropriate working conditions and a sense of security so that teachers can respond to their professional and family obligations.

Thesis

Στη παρούσα έρευνα μελετήθηκαν οι παράμετροι που σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση των μονίμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας και ο ρόλος της εκπαιδευτικής διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η μετακίνηση των εκπαιδευτικών ως βασικό αίτιο αυτού του φαινομένου, αφού πρόκειται για έναν παράγοντα επαγγελματικής εξουθένωσης που δεν έχει ερευνηθεί στο παρελθόν. Επίσης αναλύθηκε το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και η στελέχωση των σχολικών μονάδων. Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη και το δείγμα της έρευνας έξι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπόκεινται σε καθεστώς μετακίνησης. Παρόλο που το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα παρουσιάζει υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης, επειδή προσφέρει ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται. Είναι εντυπωσιακό, όπως προέκυψε από την έρευνα μας, ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών που μετακινείται έχει βιώσει επαγγελματική εξουθένωση. Η εκπαιδευτική διοίκηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας μπορεί να συμβάλλει στην μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης επηρεάζοντας εσωτερικούς παράγοντες που προκαλούν το φαινόμενο στους εκπαιδευτικούς και δημιουργώντας ένα φιλικό και υγειές σχολικό κλίμα. Όσον αφορά την ανώτερη εκπαιδευτική διοίκηση χρειάζεται να προβεί σε άμεσες νομοθετικές αλλαγές και ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλίσει ένα δικαιότερο σύστημα μεταθέσεων, αποσπάσεων, διορισμών, που θα δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας και ασφάλεια ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις.