Ο ρόλος της επικοινωνίας στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος

Γαρέζου, Γεωργία (2018)

A positive school climate is an integral part of a successful educational process. Students, as well as teachers, need to be in a creative climate to be able to best perform. An important factor in shaping the school climate is communication. In this work, the role of communication is examined through the analysis of the communication of the members of the school unit such as the school management, the teachers, the students and the parents. The first part of the paper presents the various definitions that have been given to the concept of school climate, as well as the different types of school climate that exist. In addition, the concept of communication and the role it plays in shaping a creative and healthy school climate are analyzed. Finally, the influence of the communication skills of the directors and the correct communication between the various parts of the school, in the creation of an appropriate school climate are studied. In the second part of the paper, a questionnaire survey, consisted of 30 questions and addressed to high school students, is analyzed and with its help we examine the children's perception of communication and how it influences the shaping of the school climate. The overall conclusion of the research is that communication is an important factor in shaping the school climate, a fact that is shared by students themselves.

Thesis

Το θετικό σχολικό κλίμα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι μίας επιτυχημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές, όπως και οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να βρίσκονται σε ένα χώρο δημιουργικού κλίματος ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν στο μέγιστο βαθμό. Σημαντικό παράγοντα της διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος αποτελεί η επικοινωνία. Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται ο ρόλος της επικοινωνίας μέσα από την ανάλυση της επικοινωνίας των μελών που απαρτίζουν τη σχολική μονάδα όπως η διεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές αλλά και οι γονείς. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι διάφοροι ορισμοί που έχουν δοθεί για την έννοια του σχολικού κλίματος, όπως επίσης και οι διαφορετικοί τύποι σχολικού κλίματος που υπάρχουν. Επιπλέον, αναλύεται η έννοια της επικοινωνίας και ο ρόλος που παίζει αυτή στην διαμόρφωση ενός δημιουργικού και υγιούς σχολικού κλίματος. Τέλος, μελετάται η επίδραση που έχουν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των διευθυντών και η σωστή διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων μερών της σχολικής μονάδας, στη δημιουργία ενός κατάλληλου σχολικού κλίματος. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναλύεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου 30 ερωτήσεων σε μαθητές Γυμνασίου και με τη βοήθειά του εξετάζεται η αντίληψη που έχουν τα παιδιά σχετικά με την επικοινωνία και πώς αυτή επηρεάζει τη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος. Το γενικότερο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η επικοινωνία αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος, γεγονός που το συμμερίζονται και οι ίδιοι οι μαθητές.