Κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση του έργου «Κοινή εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων των Δήμων Ηράκλειας και Σιντικής Σερρών»

Σωτήριος, Αβράμης (2018-01)

Thesis

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την κοινωνικοοικονομική ανάλυση έργων και παρεμβάσεων προκειμένου να αποτιμηθούν οι συνολικές επιπτώσεις τους σε όρους κόστους και οφέλους από την πλευρά της συνολικής κοινωνικής ευημερίας. Παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και πρακτικά ζητήματα της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης έργων και παρεμβάσεων, μέσω της παρουσίασης των θεμελιωδών εννοιών της συγκεκριμένης προσέγγισης όπως το κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο και οι εμπειρικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό του, το κριτήριο ευημερίας Kaldor – Hicks, τα διάφορα στάδια κατά την κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση ενός έργου, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης ανάλυσης. Παρουσιάζονται τα διάφορα στάδια κατά τη διαδικασία κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης ενός έργου και ιδιαίτερα στην περίπτωση ενός έργου επεξεργασίας αποβλήτων. Τέλος, γίνεται η κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση του έργου της κοινής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των δήμων Ηράκλειας και Σιντικής Σερρών και αντλούνται τα κατάλληλα συμπεράσματα γύρω από το έργο, τις επιπτώσεις του και τα κόστη και τα οφέλη σε κοινωνικό επίπεδο από την πραγματοποίηση του.