Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές στην Ελλάδα Παρούσα κατάσταση –Προβλήματα- Προοπτικές

Μυλωνάς, Κωνσταντίνος (2017-12)

The institution of independent administrative authorities has signaled for the organization of the state, the overthrow of the traditional balance, which does not detract from its focus on the rule of law. A modern state is not confined to creating and guaranteeing a legal order of things, but pursues the planned formation and guidance of society, creating relations that are subject to the rule of law, affecting both the concept of law and the administration. The law-state model of the law is being replaced, but it is also manifested by a set of more specific regulations, such as those governing the appointing authority, by treating situations with increased volatility.

Thesis

Ο θεσμός των ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών σηματοδότησε για την οργάνωση του κράτους, ανατροπή της παραδοσιακής ισορροπίας, η οποία δεν απέχει όμως από την εστίασή της στο κράτος δικαίου. Ένα σύγχρονο κράτος δεν περιορίζεται στη δημιουργία και την εγγύηση μιας νομικής τάξης πράγματων, αλλά επιδιώκει την προγραμματισμένη διαμόρφωση και καθοδήγηση της κοινωνίας, δημιουργώντας σχέσεις οι οποίες υπόκεινται στις επιταγές του κράτους δικαίου, επηρεάζοντας τόσο την έννοια του νόμου όσο και της διοίκησης. Το δίκαιο –κρατικό πρότυπο του νόμου αντικαθίσταται αλλά και εκδηλώνεται με ένα σύμπλεγμα ειδικότερων ρυθμίσεων, όπως αυτές που διέπουν τις ΑΔΑ αντιμετωπίζοντας καταστάσεις που φέρουν αυξημένη μεταβλητότητα.