Διοίκηση Σχολικής Μονάδας με Συνεργατικά Εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορία και Επικοινωνία (ΤΠΕ) και Web 2.0

Στεφανίδης, Βασίλειος Κ. (2017)

The aim of this postgraduate thesis is to gather and utilize a set of online collaboration tools, which the Director of a school use in order to motivate school lecturers. Two-stage research was carried out to achieve the purpose of this study. In the first phase, we investigate the tools that we could use to motivate teachers to enable the school manager to perform functions related to administration and collaboration and communication with teachers, parents and students: file sharing, sharing information teachers are interested, access to appointments and events, information management systems. The first research phase ends with the study of theoretical motivation models. In the second phase, a research experiment was carried out, which is the test of the motivation techniques of the teachers. The data collection was done using the unstructured interview method where the same functions were compared when done in the traditional way and when they were done with mobilization methods. The functions discussed relate to the management of the following activities: receiving email, separating information in folders, updating applications, creating appointments, voting, collaborative text, informing teachers about issues related to them, and sharing information about a course. The analysis of the data was done with diagrams illustrating the results of our research on what those needs are, based on the theoretical model of the pyramid of human needs of A.H. Maslow, chosen by the school principal, for teachers of D. Mc Gregor's theory class, to motivate teachers. The research findings show that the tested functions were performed within much less time with the ISA, and this indicates the achievement of the aim of the current research study.

Thesis

Η συγκεκριμένη εργασία έχει σκοπό να μελετήσει ένα σύνολο εργαλείων ηλεκτρονικής συνεργασίας, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Διευθυντής μιας σχολικής μονάδας, με στόχο να κινητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, διερευνήσαμε τα εργαλεία που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να επιτρέπει στον διευθυντή της σχολικής μονάδας να πραγματοποιεί λειτουργίες που αφορούν τη διοίκηση και τη συνεργασία και επικοινωνία με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές: διαμοιρασμό αρχείων, διαμοιρασμό πληροφορία̋ που ενδιαφέρει εκπαιδευτικού̋, πρόσβαση σε ραντεβού και γεγονότα, ενημέρωση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Η πρώτη ερευνητική φάση τελειώνει με τη μελέτη των θεωρητικών μοντέλων κινητοποίησης. Στη δεύτερη φάση, πραγματοποιήθηκε έρευνα-πείραμα που αποτελεί τη δοκιμή των τεχνικών ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της μη δομημένης συνέντευξης όπου έγινε σύγκριση των ίδιων λειτουργιών όταν γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο και όταν γίνονται με μεθόδους κινητοποίησης. Οι λειτουργίες που εξετάζονται αφορούν στον χρόνο διαχείρισης των εξής δραστηριοτήτων: λήψη email, διαχωρισμός πληροφορίας σε φακέλους, ενημέρωση εφαρμογών, δημιουργία ραντεβού, ψηφοφορίας, συνεργατικού κειμένου, ενημέρωση εκπαιδευτικών για θέματα που τους αφορούν και διαμοιρασμό πληροφορίας για μάθημα. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με διαγράμματα τα οποία απεικονίζουν τα αποτελέσματά της έρευνάς μας για το ποιες είναι οι ανάγκες εκείνες, βάσει του θεωρητικού μοντέλου της πυραμίδας των ανθρώπινων αναγκών του A.H. Maslow, που επιλέγει να καλύψει ο διευθυντής του σχολείου, για τους εκπαιδευτικούς της Ψ κατηγορίας της θεωρίας του D. Mc Gregor, προκειμένου να τους παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς.