ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Τρύφωνος, Παναγιώτης (2019)

In the modern world, which is constantly changing, becoming increasingly uncertain, complex and competitive, the leadership - as a function and behavior of business executives in all hierarchical ranks - is a key success factor for business. It is a fact that in the modern business environment the efficiency, effectiveness, career and success of executives are determined by hard work, professional skills, and by the mood and the ability to develop effective leadership behavior. An important role in this effort of the leaders is motivation. Incitement activates workers and keeps them alert. However, there are many forms of motivation and each one works differently for each individual. It is the duty of the good leader to identify the needs of each employee and identify the form of motivation he will take to help the worker make the most of his strength to meet his needs and achieve his goals. The purpose of this paper is to highlight the crucial role a leader has to do to effectively motivate the workers at his disposal. It will also be attempted to show the importance of motivation to the workers with a view to achieving the goals of the company. In the first chapter, the concept of leadership is analysed. The definition, Leadership theories, as well as Leadership roles are presented. The second chapter concerns the character of Leadership, ie what are the characteristics of leadership behaviour, what are the characteristics and personality of the leader, and how a leadership is developing. Then Chapter Three talks about motivation. The definition of motivation is presented, and the methods and theories of motivation are analysed. The fourth chapter is the methodology used for research. The purpose, the methods of research, the analysis of the questionnaire as well as the process followed and the results that have emerged are presented. For the survey, the quantitative method was followed, using a questionnaire, where the Likert multiple selection scale Finally, in the fifth chapter is presented the research with results, tables and diagrams. All units and questions are analyzed and commented, and conclusions are finally drawn for the company surveyed.

Thesis

Στο σύγχρονο κόσμο, που αλλάζει συνεχώς, και γίνεται ολοένα και περισσότερο αβέβαιος, πολύπλοκος και ανταγωνιστικός, η ηγεσία-ως λειτουργία και συμπεριφορά των στελεχών των επιχειρήσεων σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες-συνιστά βασική παράμετρο επιτυχίας των επιχειρήσεων. Είναι δεδομένο, πως στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η καριέρα και η επιτυχία των στελεχών, καθορίζονται από τη σκληρή δουλειά, τις επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και από τη διάθεση και την ικανότητα να αναπτύξουν αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή των ηγετών διαδραματίζει η παρακίνηση. Η παρακίνηση ενεργοποιεί τους εργαζόμενους και τους κρατάει σε εγρήγορση. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές μορφές παρακίνησης και καθεμία λειτούργει με διαφορετικό τρόπο σε κάθε άτομο. Χρέος του καλού ηγέτη είναι να εντοπίσει τις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου και να προσδιορίσει τη μορφή παρακίνησης που θα εφαρμόσει προκειμένου να βοηθήσει τον εργαζόμενο να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνάμεις του, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και να πετύχει τους στόχους του. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάστει ο βαρυσήμαντος ρόλος που καλείται να επιτελέσει ένας ηγέτης ώστε να παρακινήσει αποτελεσματικά τους εργαζόμενους που έχει στην διάθεση του.Επισης θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστεί η σημαντικότητα της παρακίνησης στους εργαζόμενους με απωτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων της εκάστοτε εταιρείας. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται η εννοια της ηγεσίας. Παρουσιάζεται ο ορισμός, και οι θεωρίες περι Ηγεσίας , καθώς και οι Ηγετικοί ρόλοι. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τον χαρακτήρα της Ηγεσίας, δηλάδή ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ηγετικής συμπεριφοράς, ποιά τα χαρακτηρτιστικα και η προσωπικότητα του ηγέτη και πως αναπτύσεται μια ηγετική συμπεριφορά. Στη συνέχεια στο κεφαλαιο τρία γίνεται λόγος για την παρακίνηση. Παρουσιάζεται ο ορισμός της παρακίνησης , και αναλύονται οι μεθόδοι και θεωρίες της παρακίνησης . Το τέταρτο κεφάλαιο ειναι η μεθοδολογια που χρησιμοποιηθηκε για την έρευνα. Παρουσιαζεται ο σκοπός, οι μέθοδοι ερευνών, γίνεται ανάλυση του ερωτηματολογίου καθώς και η διαδικασία που ακολουθήθηκε και τα προβλήματα που προέκυψαν. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος , με την χρήση ερωτηματολογίου, οπου έγινε χρήση της κλίμακας πολλαπλής επιλογής Likert. Tέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της έρευνας με αποτελέσματα, πίνακες και διαγράμματα. Αναλύονται και σχολίαζονται όλες οι ενότητες και οι ερωτήσεις και εν κατακλείδι εξάγονται συμπεράσματα για την εταιρεία στην οποια διενεργηθηκε η έρευνα.