Απόψεις εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική διοίκηση του ΕΠΑΛ. Η περίπτωση του Έβρου και της Ροδόπης

Ολπασιαλη, Αναστάσιος (2019)

This dissertation examines secondary education teachers’ opinions on effective vocational school administration in the Evros and Rodope Prefectures. To this end, the first part (of the study) looks into the key concept of school unit administration and reference is made to the principles and effectiveness of school administration. In addition, it focuses on the qualities, skills and institutional responsibilities a school leader should have and deals with the school climate and culture because of the strong influence they have on effective educational leadership. Furthermore, a brief history of the Greek vocational education institutional framework is given. Finally, reference is made to the Muslim minority education as a considerable number of Muslim live, attend school, work or run their own business in Thrace. In the second part of the study, the research conducted among vocational school teachers of Evros and Rodope is presented. The data collection method for the research was that of the questionnaire. The results of the research regarding effective vocational school management are presented and analyzed. The dissertation ends with the conclusions that result from the research and with proposals for more effective vocational school management.

Thesis

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται τις απόψεις εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική διοίκηση των επαγγελματικών λυκείων στους Νομούς Έβρου και Ροδόπης. Για το σκοπό αυτό, στο πρώτο μέρος εξετάζεται η έννοια της διοίκησης των σχολικών μονάδων και γίνεται αναφορά στις αρχές και την αποτελεσματικότητα της σχολικής διοίκησης. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι ικανότητες, τα γνωρίσματα και οι θεσμικές αρμοδιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ο διευθυντής, ως ο βασικός φορέας διοίκησης της σχολικής μονάδας. Επίσης, στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στο σχολικό κλίμα και στη σχολική κουλτούρα λόγω της σημαντικής επίδρασής τους στην αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας. Το πρώτο μέρος της εργασίας ολοκληρώνεται με την ιστορική αναδρομή στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΠΑΛ και με μια αναφορά στη μειονοτική εκπαίδευση, καθώς στους νομούς της Θράκης στους οποίους έλαβε χώρα η έρευνα, διαβιούν, μορφώνονται, εργάζονται και δραστηριοποιούνται μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΕΠΑΛ του Έβρου και της Ροδόπης. Τα δεδομένα της έρευνας προήλθαν από στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν με τη μέθοδο του γραπτού ερωτηματολογίου. Ειδικότερα παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας ως προς την αποτελεσματική διοίκηση των ΕΠΑΛ. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την έρευνα και με τη διατύπωση προτάσεων, προκειμένου η διοίκηση των ΕΠΑΛ να λειτουργεί με αποτελεσματικότερο τρόπο.