Εκπαίδευση - Δημοκρατία και ενεργός πολιτότητα μέσα από την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση: απόψεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών-μαθητών-γονιών για το ρόλο της προωοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με το πιο πάνω τρίπτυχο.

Έλληνα-Σιαηλή, Χλοη (2020-01)

English Abstract The cultivation of active citizenship is related to the cultivation of attitudes and behaviours that are intended to lead to the development of democratic and active citizens cooperating with others for the common good, in the context of democratic and universal human values. Τhe purpose of our research was to investigate the role of primary education on the aim of cultivation of active citizenship, the growing information democracy as equality, equal opportunities, responsibility, critical thinking, participation in actions relating to social and political issues as well as good attitudes to universal values such as volunteering and solidarity. In this context, we investigated what are the characteristics of a future active citizenship which must be cultivated from the primary schools, in accordance with the opinions of the participants. In view of the fact that Cyprus is an active member of the European Union, we analysed the concept of a European dimension in education and investigated the attitude of the parties concerned on European values and European identity. Based on the current circumstances of the heterogeneity observed in higher rates in our times due to globalization and migration, we felt right to investigate the attitudes of the parties involved and the actions taken in schools to promote active citizenship equality and justice. Within the objective of an effective school that we all look forward to, we felt it was important to explore the participants' views on the factors that can help cultivate active citizenship. At the same time, relying on the results of international surveys, according to which family and school are two separate systems but interact and interact, we have explored the participants' views on the necessity of school-family cooperation in relation to this objective. Answers to these key questions will help encourage future researchers to explore more effective methods of active citizenship.

Thesis

Η καλλιέργεια της ενεργού πολιτότητας, σχετίζεται με την καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών που στόχο έχουν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη δημοκρατικών και ενεργών πολιτών που συνεργάζoνται με τους άλλους για το κοινό καλό, στα πλαίσια των δημοκρατικών και πανανθρώπινων αξιών. Στόχος της έρευνας μας ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά τον στόχο της καλλιέργειας της ενεργού πολιτότητας, την καλλιέργεια στοιχείων δημοκρατίας όπως ισότητα, ίσες ευκαιρίες, υπευθυνότητα, κριτική σκέψη, συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα καθώς και ορθών στάσεων απέναντι σε πανανθρώπινες αξίες όπως ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη. Σε αυτά τα πλαίσια διερευνήσαμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός μελλοντικού ενεργού πολίτη σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων τα οποία θα πρέπει να καλλιεργούνται από τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με γνώμονα το γεγονός ότι η Κύπρος είναι ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλύσαμε την έννοια ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και διερευνήσαμε τη στάση των εμπλεκομένων μερών σχετικά με τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Με βάση τα σημερινά δεδομένα της ετερότητας που παρατηρείται σε αυξημένα ποσοστά στην εποχή μας λόγω της παγκοσμιοποίησης και της μετανάστευσης, θεωρήσαμε σωστό να διερευνήσουμε δεδομένα που αφορούν τις στάσεις των εμπλεκομένων μερών και τις δράσεις που γίνονται στα σχολεία με στόχο την καλλιέργεια της ενεργού πολιτότητας στα πλαίσια της ισότητας και της δικαιοσύνης. Στα πλαίσια του στόχου για αποτελεσματικό σχολείο, στο οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία προσβλέπουν, θεωρήσαμε σημαντικό να διερευνήσουμε τις απόψεις των συμμετεχόντων για τους παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στην καλλιέργεια της ενεργού πολιτότητας. Ταυτόχρονα, στηριζόμενοι στα αποτελέσματα διεθνών ερευνών, σύμφωνα με τις οποίες οικογένεια και σχολείο είναι μεν δύο ξεχωριστά συστήματα τα οποία όμως αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται προχωρήσαμε σε διερεύνηση των απόψεων των συμμετεχόντων για την αναγκαιότητα της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας σε σχέση με το στόχο αυτό. Οι απαντήσεις στα καίρια αυτά ερωτήματα, θα βοηθήσουν πιστεύουμε μελλοντικούς ερευνητές στην διερεύνηση αποτελεσματικότερων μεθόδων σε σχέση με την καλλιέργεια της ενεργού πολιτότητας.