Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση

Χριστοφορίδης, Χρήστος (2020-03)

Thesis

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία αυτοτελής, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβου-λευτική δραστηριότητα, η οποία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσδώσει αξία και να ενισχύσει τις λειτουργίες ενός Φορέα. Η εν λόγω μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή, αναλύει την αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στην ελληνική δημόσια διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη, το υφιστάμενο εθνικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Εσωτερικό Έλεγχο. Ειδικότερα, πραγματοποιείται η εννοιολογική προσέγγιση του Εσω-τερικού Ελέγχου, όπως αυτοί αποδόθηκαν από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς με την εννοιολογική διάκριση των αγγλικών όρων, internal audit και internal control. Περιγράφεται το πλαίσιο COSO και τα Πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου και παρατί-θενται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους, τα είδη, τα πεδία και ο σχεδιασμός των Μο-νάδων Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης, καταγράφεται η διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική σε ό,τι αφορά τις Επιτροπές Ελέγχου και ο ρόλος αυτών στους Φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Περαιτέρω, γίνεται ειδική αναφορά, στη νεοσύστατη Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως καθολικός διάδοχος των έξι μεγαλύτερων ελεγκτικών σω-μάτων ελέγχου της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και αναλύεται, ο ρόλος της στη δια-κυβέρνηση της δημόσιας διοίκησης. Τέλος, με την μέθοδο της βιβλιογραφικής επισκό-πησης, διαπιστώνεται ο σημαντικός ρόλος που αναπτύσσει ο Εσωτερικός Έλεγχος για την άσκηση της αποτελεσματικής δημόσιας διακυβέρνησης από του Φορείς της Κεντρι-κής Διοίκησης, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερι-κού Ελέγχου σε ευρύτερο από το υφιστάμενο οργανικό επίπεδο, καταγράφοντας τα βή-ματα και τα πρότυπα εκείνα, που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου.