Πολιτικές διαχείρισης διαφορετικότητας στην επικοινωνία εκπαιδευτικού και γονέα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Μπατζή, Δήμητρα (2020-05)

English abstract The subject of this study is the policies to manage the diversity and the barriers encountered in intercultural communication between teachers and educators. Communication between school and family has been studied by several educational scientists and sociologists and has been found to be an important factor in student development and performance at school. Also, the increasing movement of peoples in different countries makes it necessary to study and investigate the obstacles that parents and teachers are faced with when they communicate with each other in a multicultural environment. The method that was used for this study was bibliographic review of the research that has been done in recent years both in Greece and globally. In order to adequately investigate the issue, data were collected in general on the communication process and the obstacles we encounter, especially on intercultural communication, and how schools and teachers should be prepared. Through the study of these data it was found that teacher-parent communication can be significantly improved when teachers know what effective communication is and when they improve their communication skills and in particular their listening skills. In addition, in intercultural communication, it was found that it is important for the school to formulate appropriate policies to support parents who have different cultures, not only linguistically through interpreters and translations, but also through more inclusive acts aimed at educating parents about teachers􀂶􀀃 expectations. Teachers should have the appropriate knowledge to recognize the cultural differences and resolve any obstacles that may arise during the communication process. Finally, through the literature review was found a gap in the study of intercultural communication when teachers and parents do not belong to the dominant culture, something that is common in international schools. It is necessary to continue to study intercultural communication between parents and teachers as the process of communication is constantly affected by both technological inventions and social changes.

Thesis

Το θέμα της συγκεκριμένης μελέτης είναι οι πολιτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας και των εμποδίων που συναντώνται στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των δασκάλων και εκπαιδευτικών. Η επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας έχει μελετηθεί από αρκετούς παιδαγωγούς και κοινωνιολόγους και έχει βρεθεί ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην εξέλιξη και απόδοση του μαθητή. Επίσης η συνεχώς αυξανόμενη μετακίνηση των λαών σε διαφορετικές χώρες καθιστούν απαραίτητη τη μελέτη και διερεύνηση των εμποδίων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί όταν αυτοί επικοινωνούν μεταξύ τους σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Η μελέτη του θέματος έγινε με βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την επαρκή διερεύνηση του θέματος συγκεντρώθηκαν στοιχεία γενικότερα της διαδικασίας της επικοινωνίας και των εμποδίων που συναντάμε και ειδικότερα για τη διαπολιτισμική επικοινωνία και πώς πρέπει να προετοιμάζονται τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί. Μέσα από τη μελέτη των στοιχείων αυτών βρέθηκε ότι η επικοινωνία δασκάλου και γονέα μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά όταν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τί είναι η αποτελεσματική επικοινωνία και προσπαθούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και συγκεκριμένα τις δεξιότητες ακρόασης. Επιπλέον, στη διαπολιτισμική επικοινωνία βρέθηκε ότι είναι σημαντικό το σχολείο να διαμορφώσει τις κατάλληλες πολιτικές ώστε να στηρίζει τους γονείς που έχουν διαφορετική κουλτούρα, όχι μόνο γλωσσικά μέσα από διερμηνείς και μεταφράσεις αλλά και με γενικότερες δράσεις με στόχο να εκπαιδεύσουν τους γονείς σχετικά με τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών από την επικοινωνία με αυτούς και οι εκπαιδευτικοί να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να αναγνωρίσουν κάποιες πολιτισμικές διαφορές και να λύσουν όποια εμπόδια προκύψουν κατά την επικοινωνιακή διαδικασία. Τέλος, μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση εντοπίστηκε ένα κενό στη μελέτη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας όταν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς δεν ανήκουν στην κυρίαρχη κουλτούρα, κάτι που συναντάται συνήθως στα διεθνή σχολεία. Είναι απαραίτητο να συνεχίσει να μελετάται η διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των γονέων και εκπαιδευτικών καθώς η διαδικασία της επικοινωνίας επηρρεάζεται συνεχώς τόσο από τις τεχνολογικές εφευρέσεις όσο και από τις κοινωνικές αλλαγές.