Διοίκηση ολικής ποιότητας στα τμήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας των νοσοκομείων μέσα από τα πρότυπα του ISO9001:2015 & ISO13485:2016

Γουργουλιάννης, Ευάγγελος (2020-05)

Thesis

Στο σύγχρονο management ο όρος ποιότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της στοχοθεσίας που τέθηκε από έναν οργανισμό ή επιχείρηση. Τα τελευταία έτη σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο έχει γίνει κατανοητό ότι από την παροχή υγείας δεν μπορεί να απουσιάζει ο όρος ποιότητα. Δια μέσου αυτής η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα, αποτελούν το τρίπτυχο καλύπτοντας ανάγκες και προσδοκίες ασθενών-πελατών. Η άμεση και καθολική πρόσβαση σε πληροφορίες σχετιζόμενες με την παροχή υγείας, έκανε τους πολίτες ιδιαίτερα ανεπτυγμένων χωρών να απαιτούν ποιοτικές παροχές υγείας. Κατά συνέπεια δημιουργήθηκε μια κουλτούρα στις χώρες αυτές, για το πώς θα εκφραστεί ο όρος ποιότητα στις παροχές υπηρεσιών υγείας. Τα πρότυπα ποιότητας τα οποία δημιουργήθηκαν είναι διεθνή για να μπορούν να έχουν καθολική εφαρμογή παγκοσμίως. Το πρότυπο "ISO 9001:2015" είναι ένα διεθνές πρότυπο μέσα από το οποίο γίνεται η περιγραφή ενός μοντέλου οργάνωσης σε οποιουδήποτε είδους επιχείρηση, με σκοπό τη σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης, έχοντας πάντα ως γνώμονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την περεταίρω ανάπτυξη της επιχείρησης και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Το πρότυπο "ISO 13485:2016", είναι επίσης ένα διεθνές πρότυπο που αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο σε κατασκευάστριες εταιρείες ιατρικών οργάνων και κατ' επέκταση σε εταιρείες που εμπορεύονται ή παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης ιατρικών οργάνων, μέσα από υποδείξεις και τεχνικές, με σκοπό την ποιότητα στην κατασκευή, αλλά και τη συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής, είναι να εξετάσει την εφαρμογή των παραπάνω διεθνών προτύπων στα τμήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΒΙ.Τ.) των νοσοκομείων και κατ' επέκταση την εφαρμογή τους στο τμήμα ΒΙ.Τ. του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου. Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, συνδυάζει την περιγραφική και την ποιοτική έρευνα. Μέσα από βιβλιογραφικές αναζητήσεις που αναφέρονται στα συστήματα ποιότητας και τα πρότυπα αυτών, καθώς και στη συλλογή στοιχείων μέσα από μελέτες περίπτωσης, πραγματοποιώντας συνεντεύξεις με όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το τμήμα της ΒΙ.Τ. Τα αποτελέσματα των παραπάνω αναζητήσεων κρίνουν ως επιτακτική ανάγκη την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας που αναφέρθηκαν πιο πάνω, με γνώμονα την διασφάλιση της ποιότητας στις διεργασίες του τμήματος της ΒΙ.Τ., την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των διεργασιών που πραγματοποιούνται στα νοσοκομειακά ιδρύματα.