Ο θεσμός του μουσικού σχολείου στην Ελλάδα. Θεσμικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές

Γραμμένος, Κωνσταντίνος (2020-05)

Thesis

Η μουσική εκπαίδευση έχει διαχρονικά σπουδαία θέση στην Ελλάδα. Καθώς διανύουμε την πέμπτη δεκαετία λειτουργίας των μουσικών σχολείων, μέσα από τη διατριβή αυτή εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο εκπληρώνουν τους στόχους τους, οι αδυναμίες που παρουσιάζουν και γίνονται προτάσεις που αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας τους. Τα μουσικά σχολεία από την ίδρυσή τους στοχεύουν στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια των ικανοτήτων των μαθητών τους και παράλληλα αποτελούν εστίες πολιτισμού, αναβαθμίζοντας την πολιτιστική ζωή του τόπου. Η πολιτεία οφείλει να επενδύει σε αυτά, στελεχώνοντάς τα με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, το οποίο και θα επιμορφώνεται συνεχώς. Επίσης, θα πρέπει να τους παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία τους και να επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς οι συνεχείς αλλαγές που πραγματοποιούνται σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο απαιτούν ένα σχολείο ευέλικτο που θα μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα στις νέες συνθήκες.