Διοίκηση και Διαχείριση Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ. Τρόπος λειτουργίας των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ. Μελέτη περίπτωσης : φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Εύβοιας.

Χατζημίχου, Δήμητρα (2020-05)

Thesis

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσουμε το υπάρχον σύστημα λειτουργίας και διακίνησης φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και κατά πόσο κρίνεται απαραίτητο και αποτελεσματικό να αλλάξει το σύστημα αυτό σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Υγείας. Στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσουμε αν το δίκτυο φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ είναι σωστά οργανωμένο χρησιμοποιώντας ως μέσο το μέτρο ικανοποίησης των ασθενών από τη διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους και την αναγκαιότητα ή μη αλλαγής του υπάρχοντος τρόπου διακίνησης σύμφωνα με την πρόταση της Κυβέρνησης. Για την υλοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η μέθοδος του δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο απάντησαν οι ερωτώμενοι με φυσική παρουσία. Η ανταπόκρισιμότητα του δείγματος ανέρχεται στο 100%, δηλαδή στα 150 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Τα δεδομένα προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία που έγινε με υπολογιστικά φύλλα excel. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων ασθενών παρουσιάζεται ικανοποιημένη από τον μέχρι τώρα τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, ενώ η νέα μεταρρύθμιση τους δημιουργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας και άγχους, κυρίως λόγω του ότι η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων είναι προαπαιτούμενη.