Ηθική παρενόχληση – εκφοβισμός στο δημόσιο τομέα. Πως σχετίζεται το φαινόμενο με τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού;

Τζαφάλια, Μαρία (2020)

Thesis

Ένα σοβαρό πρόβλημα που πλήττει τις εργασιακές σχέσεις και σχετίζεται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, είναι το πρόβλημα της ηθικής παρενόχλησης. Είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται με τον καταναγκασμό και τον εκφοβισμό στον εργασιακό χώρο. Ξεκινάει ως μία απλή διένεξη και καταλήγει στη δημιουργία ενός εχθρικού περιβάλλοντος, το οποίο επιδρά αρνητικά στην ψυχοσύνθεση και τη σωματική υγεία των εργαζομένων. Κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι η διερεύνηση αυτού του φαινομένου σε όλες τις μορφές, με τις οποίες αυτό εμφανίζεται στο εργασιακό χώρο και κυρίως στο δημόσιο τομέα. Βασικά ερευνητικά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν είναι κατά πόσο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, η εργασιακή θέση και η εργασιακή εμπειρία, ευθύνονται για την εμφάνιση του προβλήματος. Για αυτό το λόγο διεξήχθη ποσοτική έρευνα μέσω δομημένων ερωτηματολογίων, τα οποία διανεμήθηκαν σε ένα δείγμα εξήντα οκτώ ατόμων από ένα πληθυσμό εβδομήντα ένα δημοσίων υπαλλήλων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του νομού Καρδίτσας. Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε μία κλίμακα πέντε σημείων, αν έχουν αντιμετωπίσει εκφοβιστική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας τους. Βάσει της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, τα πορίσματα κατέδειξαν ότι το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και η εργασιακή εμπειρία επηρεάζουν την εμφάνιση του φαινομένου της ηθικής παρενόχλησης. Συγκεκριμένα η έρευνα κατέδειξε ότι κυρίως «θυματοποιούνται» οι γυναίκες, οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, ενώ σε σχέση με την εργασιακή εμπειρία, η πλέον ευάλωτη ομάδα εργαζομένων είναι όσοι εμφανίζουν προϋπηρεσία μεταξύ 10 και 20 ετών. Η ύπαρξη επομένως της ηθικής παρενόχλησης καθιστά επιτακτική τη λήψη μέτρων από τη διοίκηση και την πολιτεία, με σκοπό την αντιμετώπισή της.