Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): Ζητήματα Λειτουργικότητας Έναντι των Νέων Προκλήσεων

Καπνίση, Σουσάνα (2020-05)

Thesis

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τον βαθμό λειτουργικότητάς τους έναντι των προκλήσεων που προκύπτουν στη δημόσια διοίκηση στις σύγχρονες κοινωνίες. Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και η παγκοσμιοποίηση έχουν αναδιοργανώσει τον δημόσιο τομέα και οι δημόσιες υπηρεσίες καλούνται να αφομοιώσουν τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας και το διαδίκτυο στον τρόπο λειτουργίας τους, ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές και να προασπίζουν και να προάγουν το δικαίωμα συμμετοχής των πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ένας από τους βασικότερους θεσμούς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα ΚΕΠ, τα οποία είναι αρμόδια για παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών προς τους πολίτες. Το παρασκήνιο της θεσμικής εξέλιξης των ΚΕΠ ήταν αρκετά έντονο και εκτυλίχθηκε σε πολλά στάδια, ωστόσο κατά γενική ομολογία χαρακτηρίστηκε ως ένα επιτυχημένο εγχείρημα. Φυσικά, παρά την γενικότερη ικανοποίηση των πολιτών, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, τα οποία συζητούνται στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας.