Η απουσία του βιοκλιματισμού στις κατοικίες των τελών του 20ου αιώνα σε Ελλάδα και Κύπρο

Γεωργίου, Χριστίνα ; Παυλουδάκη Μαρία, Παυλίνα (2020)

Thesis

Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με την έννοια της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσει τα στοιχεία αυτά που την χαρακτηρίζουν και τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν κατά τον σχεδιασμό ενός κτiρίου. Επιπλέον, πέραν αυτών των χαρακτηριστικών θα αναλυθούν κάποια συστήματα που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου, που είναι η οπτική και θερμική άνεση των χρηστών, καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας για τον σκοπό αυτό. Στη συνέχεια για την καλύτερη κατανόηση των προαναφερθέντων θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τέσσερεις κατοικίες, δύο από τον Ελληνικό και δύο από τον Κυπριακό χώρο, παρουσιάζοντας βάση της επιτόπου παρατήρησης, αλλά και της προσωπικής εμπειρίας των κατοίκων, τα προβλήματα που υπάρχουν και τους λόγους των προβλημάτων αυτών. Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου διεξαγωγής των μελετών αυτών, θα αναλυθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή ποια ήταν η μέθοδος της έρευνας και θα γίνει αντιστοίχιση των αποτελεσμάτων της μελέτης πεδίου και των συμπερασμάτων των λεγομένων των κατοίκων του κάθε επιμέρους παραδείγματος που μελετήθηκε.