Αξιολόγηση της συγχώνευσης ενός δημόσιου οργανισμού: η περίπτωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου

Κούρου, Ελισάβετ (2020-05)

Thesis

Οι συγχωνεύσεις του δημόσιου τομέα αποτελούν μία Δημόσια Πολιτική που εφαρμόζεται στα πλαίσια της μείωσης της έκτασης του Κράτους, του εκσυγχρονισμού της οργανωτικής του δομής και της εξοικονόμησης και καλύτερης διαχείρισης των πόρων. Κύριος στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η έρευνα, η μελέτη και η ανάλυση των επιπτώσεων της συγχώνευσης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Ηπείρου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και οι απαντήσεις των συμμετεχόντων, αφού κωδικοποιήθηκαν κατάλληλα, εισήχθησαν στο στατιστικό πακέτο SPSS 25 για περαιτέρω ανάλυση και αποτύπωση των αποτελεσμάτων μέσω της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι η απουσία του Οργανισμού Λειτουργίας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό οργανωτικό πρόβλημα του νέου θεσμού, διότι δεν επιτρέπει την στελέχωση με επαρκές ανθρώπινο δυναμικό τόσο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών όσο και της κεντρικής υπηρεσίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. Η ελλιπής υποστήριξη του αρμόδιου Υπουργείου και οι συνεχείς αλλαγές στην ηγεσία δεν βοηθούν στην εκπλήρωση των στόχων του Κέντρου, ενώ αποτελούν αιτίες για την απουσία στρατηγικού προγραμματισμού και επιχειρησιακού πλάνου λειτουργίας. «Με τη συγχώνευση δεν εκπληρώθηκαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για καλύτερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, δεν αυξήθηκε περαιτέρω η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ δεν επιτεύχθηκαν όροι ταχύτερης και αποτελεσμα-τικότερης εξυπηρέτησης των ωφελούμενων. Παρόλα αυτά αναπτύχθηκαν ως ένα βαθμό συνεργασίες μεταξύ των εργαζομένων, ενώ αξιοποιήθηκαν οχήματα και εξοπλισμός.