Η χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση της επαγγελματικής ένταξης των αναγνωρισμένων προσφύγων και των δικαιούχων επικουρικής προστασίας στην Ελλάδα. Η

Αγγελίδου, Γεωργία (2020-05)

Thesis

Η προσφυγική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2011 από την Συρία και το Ιράκ και κορυφώθηκε το 2015, αύξησε σημαντικά τις προσφυγικές ροές στην Ελλάδα. Η πλειονότητα αυτών είχε ως τελικό προορισμό άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα. Έως το 2018, περίπου 50.000 εξ αυτών, απέκτησαν προσφυγικό καθεστώς ή επικουρική προστασία από το Ελληνικό κράτος, δημιουργώντας την ανάγκη εφαρμογής μιας οργανωμένης ενταξιακής πολιτικής στην ελληνική κοινωνία. Η Εθνική Στρατηγική για την ένταξη ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά τον Ιούνιο του 2019, μέσω του προγράμματος HELIOS. Μεταξύ των κύριων στόχων του προγράμματος είναι η στήριξη της απασχόλησης των προσφύγων και η ένταξη τους στην αγορά εργασίας της Ελλάδας. Με βάση τα προαναφερθέντα, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις των επαγγελματιών του ανθρωπιστικού τομέα στο νησί της Χίου, σχετικά με την χρήση της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του ρόλου της στην εργασιακή ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων και δικαιούχων επικουρικής προστασίας στην Ελλάδα. Ως μέθοδος έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα και ως εργαλείο συλλογής δεδομένων, η δομημένη συνέντευξη η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 12 υπαλλήλων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι υπάλληλοι του προσφυγικού τομέα έχουν θετική στάση απέναντι στην χρήση των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και πιστεύουν πως οι εν λόγω υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από τους πρόσφυγες και δύνανται να βοηθήσουν στην επαγγελματική τους ένταξη στην Ελλάδα, ωστόσο υπάρχουν κάποια εμπόδια που αποτελούν τροχοπέδη. Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε πως οι υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρέπει να αναδομηθούν ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των προσφύγων που κάνουν χρήση των εν λόγω υπηρεσιών.