Η διερεύνηση της σημασίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την δημόσια διοίκηση μέσα απο την εξέταση των απόψεων των εργαζομένων στα ΚΕΠ του Δήμου Δυτικής Αχαϊας

Κοιτίδη, Αικατερίνα (2020-05)

The present postgraduate dissertation deals with the issue of e-government in the Citizens' Service Centers (KEP), through a case study conducted with the participation of the employees in the KEP of Western Achaia. E-government is now a key practice of the New Public Administration, which aims at facilitating all public sector processes and promoting democracy through the use of new technologies. KEP is one of the organizations considered as pioneers within the field of e-government today. The study involved 9 women working in the KEP of Western Achaia. Through the interviews that have been conducted, the great effectiveness in terms of e-government of the operation of KEP was establisehd as well as the various benefits that it provides for both citizens and employees. However, there are things that need to be improved, which are related to the general problematic situation that prevails within the Greek public sector.

Thesis

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ασχολείται με το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), μέσα από μία μελέτη περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε με συμμετέχουσες τις εργαζόμενες στα ΚΕΠ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί σήμερα μία βασική πρακτική του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, η οποία έχει στόχο τη διευκόλυνση όλων των διαδικασιών του δημόσιου τομέα και την προώθηση της δημοκρατίας, μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Τα ΚΕΠ αποτελούν ένα από τους οργανισμούς που θεωρούνται πρωτοπόροι στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σήμερα. Στην έρευνα συμμετείχαν 9 γυναίκες που εργάζονται στα ΚΕΠ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Μέσα από τις συνεντεύξεις που μας παραχώρησαν διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία των ΚΕΠ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα οφέλη είναι πολλά τόσο για τους πολίτες όσο και για τους εργαζόμενους. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία που θα πρέπει να βελτιωθούν και αφορούν στη γενικότερη προβληματική κατάσταση που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα.