Συναισθηματική Νοημοσύνη και Επαγγελματική Ικανοποίηση των Επαγγελματιών Υγείας

Μπατσώνα, Μαρία (2020-05)

Thesis

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη συναισθηματική νοημοσύνη και την επαγγελματική ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ήταν η ποσοτική, μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου το οποίο αποτελούταν από 61 ερωτήσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 108 άτομα και διενεργήθηκε βολική δειγματοληψία, ενώ η επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν διενεργήθηκε σύμφωνα με το στατιστικό πακέτο spss. Από τα ερευνητικά αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης στην περίπτωση των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα κινείται σε μέτρια επίπεδα. Αντίστοιχη εικόνα επικράτησε και όσον αφορά το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης. Τα στοιχεία δημογραφικού χαρακτήρα αλληλοεπιδρούν με την συναισθηματική νοημοσύνη και την επαγγελματική ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας, ενώ ο παράγοντας της επικοινωνίας σχετίζεται με το επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης των επαγγελματιών υγείας.